I Ty możesz zmienić Starogard

Od 1 stycznia 2017 roku właściciele budynków znajdujących się w obszarze rewitalizacji mogą ubiegać się o obniżenie podatku od nieruchomości. Warunek jest jeden: odnowienie ich frontowych elewacji.

W tym roku Starogard Gdański czekają wielkie inwestycje, które sprawią, że będzie on piękniejszy. Mieszkańcy także mogą mieć w tym swój udział. Każdy właściciel, który odnowi frontową elewację swojego budynku, mieszczącego się w obszarze rewitalizacji, może ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w wysokości do 50% poniesionych kosztów na okres nie dłuższy niż 5 lat. Dotyczy to nieruchomości mieszczących się między ulicami: od północy Mickiewicza, od południa Pomorską, od zachodu Jagiełły, a od wschodu Jabłowską i Unii Europejskiej, a także zabudowań przy Alei Wojska Polskiego, ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Gdańskiej.

Ulgi dotyczą też budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Zwolnieniu od podatku podlegać będą wszystkie części nieruchomości, bez względu na ich funkcję i sposób użytkowania.

Aby uzyskać ulgi podatkowe, należy:
1) przed przystąpieniem do robót budowlanych – przedłożyć Prezydentowi Miasta dokumentację techniczną remontu elewacji frontowej wraz z kopią decyzji o pozwoleniu na jego przeprowadzenie wydanej przez właściwy organ lub kopii zgłoszenia mu remontu elewacji frontowej, jeżeli przepisy prawa budowlanego tego wymagają (oryginał dokumentu do wglądu). Należy również uzyskać akceptację zakresu prac, przyjętych rozwiązań technicznych oraz kolorystyki;
2) przedłożyć Prezydentowi Miasta do dnia 31 grudnia roku, w którym zakończono remont elewacji frontowej:
a) oświadczenia podatnika o dacie zakończenia remontu i wysokości poniesionych kosztów (na druku stanowiącym załącznik do uchwały);
b) kopii rachunków i faktur dokumentujących wysokość poniesionych wydatków (oryginały dokumentów do wglądu);
c) dokumentu potwierdzającego akceptację przez Prezydenta Miasta dokumentacji, o której mowa w pkt 1.

Do wydawania akceptacji wyżej wymienionej dokumentacji Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak powołał zespół do spraw oceny technicznej w składzie:
1) Maria Brzozowska – przewodnicząca;
2) Joanna Kurkowska – zastępca przewodniczącej;
3) Mirosław Cymanowski – członek zespołu.

Szczegółowych informacji udzielają:
1) Pod względem rozwiązań techniczno-budowlanych: Maria Brzozowska (nr tel. 58 530 60 79, e-mail: Maria.Brzozowska@um.starogard.pl) oraz Joanna Kurkowska (nr tel. 58 530 6081, e-mail: Joanna.Kurkowska@um.starogard.pl) z Wydziału Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta;
2) Pod względem finansowo-podatkowym: Sławomir Waliszewski (nr tel. 58 530 60 36, e-mail: Slawomir.Waliszewski@um.starogard.pl) z Wydziału Podatków i Ewidencji Dochodów Urzędu Miasta.

Właścicielu, jeśli Twoja nieruchomość, znajduje się w obszarze rewitalizacji, to i Ty możesz zmienić Starogard.

Link do pobrania:

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl