Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w roku 2024 wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Na podstawie Uchwały Nr LXV/736/2023 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w roku 2024 wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco: dofinansowanie wkładu własnego finansowego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański – 10 000,- zł.

Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, www.starogard.pl, bip.starogard.pl i Witkac.pl. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownicy urzędu: Sylwia Ossowska – tel. 58 530 6134, sylwia.ossowska@um.starogard.pl.

Nabór ofert trwa w trybie ciągłym i będzie obowiązywał do wyczerpania środków. Ostatecznym terminem złożenia oferty jest dzień 30 czerwca 2024 r.

Wymagane załączniki należy złożyć za pośrednictwem serwisu Witkac.pl w terminie jak dla składania oferty lub w wersji papierowej w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia oferty w serwisie Witkac.pl w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.

Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu o ogłoszeniu konkursu oraz w załączniku do zarządzenia stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem: https://bip.starogard.pl/a,25470,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-dzialalnosci-wspomagajacej-organizacje-pozarzadowe-poprzez-dofinans.html