Protokół nr I

WTI-DR.7021.1.166/1.2015

Protokół nr I
z posiedzenia Starogardzkiej Rady Rowerowej z dnia 23 września 2015 r.

I.    PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1.    Wystąpienie Prezydenta Miasta i wręczenie Aktów Powołań Członkom Rady.
2.    Otwarcie obrad.
3.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
4.    Wybory Prezydium Rady
5.    Zatwierdzenie Regulaminu Rady Rowerowej.
6.    Podjęcie rozmów nad kierunkami działań Rady Rowerowej, zadania i cykle pracy.
7.    Wolne wnioski.
8.    Ustalenie terminu II posiedzenia Rady.
9.    Zakończenie obrad.
Posiedzenie otworzył Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak dnia   23 września 2015 r. o godzinie 16:00.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1.    Janusz Stankowiak – Prezydent Miasta Starogard Gdański,
2.    Przemysław Biesek-Talewski – Zastępca Prezydenta Miasta Starogard Gdański do spraw Techniczno-Inwestycyjnych,

Członkowie Starogardzkiej Rady Rowerowej w składzie 12- to osobowym zgodnie z listą obecności.

Ad 1) Wystąpienie Prezydenta Miasta i wręczenie Aktów Powołań Członkom Rady.

Prezydent Miasta Starogard Gdański przywitał wszystkie osoby zgromadzone na sali. Następnie miało miejsce wystąpienie Prezydenta Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw Techniczno-Inwestycyjnych, po czym przystąpiono do wręczenia Aktów Powołań Członkom Rady. Po wystąpieniach Prezydent Miasta Starogard Gdański przekazał głos Przewodniczącej Rady Rowerowej, która przedstawiła proponowany porządek obrad. Rada Rowerowa jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad.

Ad 2) Otwarcie obrad

Przewodnicząca Rady Rowerowej otworzyła I posiedzenie Starogardzkiej Rady Rowerowej. Przywitała Prezydenta Miasta, Zastępcę Prezydenta do spraw Techniczno-Inwestycyjnych oraz Członków Rady.

Ad 3) Stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodnicząca Rady Rowerowej stwierdziła prawomocność obrad.

Ad 4) Wybory Prezydium Rady

Przewodnicząca, odnosząc się do Regulaminu Rady, zakomunikowała, że Prezydium Rady wraz z Przewodniczącym tworzy Zastępca Przewodniczącego. Poprosiła Radę o podanie kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego. Członek Rady Rowerowej Wojciech Milewski zaproponował na to stanowisko kandydaturę Pana Tadeusza Mliczka – przedstawiciela mieszkańców. Członek Rady Rowerowej Tadeusz Mliczek podziękował za zaufanie, lecz stwierdził, że funkcję tę należałoby powierzyć raczej komuś młodemu i prężnemu oraz zaznaczył,  że  z  racji  wieku  oraz  ilości  pełnionych  obowiązków  chciałby  uczestniczyć  w działaniach Rady jako jej członek. Przewodnicząca Rady Rowerowej Sylwia Ossowska zaproponowała kandydaturę Pana Wojciecha Milewskiego. Członek Rady Rowerowej Wojciech Milewski wyraził zgodę na kandydowanie. Rada jednogłośnie zagłosowała za powołaniem Pana Wojciecha Milewskiego na Zastępcę Przewodniczącego.

Ad 5) Zatwierdzenie Regulaminu Rady Rowerowej

Przewodnicząca Rady Rowerowej poinformowała, że wniesienie uwag do Regulaminu Rady Rowerowej będzie możliwe na każdym etapie prac. Ponadto, w związku z tym, że  nie wszyscy   Członkowie   Rady   mieli   możliwość   zapoznania    się   przed    posiedzeniem    z przedstawionym Regulaminem, zaproponowała, aby zatwierdzenie Regulaminu przenieść na kolejne posiedzenie Rady. Wniesiono zatem wniosek o zmianę w porządku obrad, którą poddano  głosowaniu.  Wszyscy  Członkowie  Rady  zagłosowali  za  proponowaną  zmianą  w porządku obrad.

Ad 6) Podjęcie rozmów nad kierunkami działań Rady Rowerowej, zadania i cykle pracy

Przewodnicząca Rady Rowerowej zaznajomiła wszystkich z zadaniami, które zostały wyznaczone Radzie, ujętymi w treści Zarządzenia nr 323/09/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 8 września 2015 r. w sprawie powołania Starogardzkiej Rady Rowerowej oraz ustalenia regulaminu jej działania. Przewodnicząca podkreśliła, że Rada stoi przed sporym wyzwaniem, gdyż zakres jej obowiązków jest dość znaczny, ale jednocześnie ma ona wiele kompetencji i przywilejów. Powiedziała również, że zgodnie z Zarządzeniem Rada Rowerowa powinna odbywać posiedzenie nie rzadziej, niż raz na kwartał. Jej zdaniem częstotliwość spotkań jest dość mała, zatem Rada powinna zadecydować, jak często powinna się spotykać, jakie tematy będzie podejmować oraz w jaki sposób będzie rozwiązywać omawiane zagadnienia. Członek Rady Rowerowej Tadeusz Mliczek, w związku z tym, że zbliża się zima, proponuje spotykanie się w tym czasie raz na kwartał, natomiast wiosną, latem i jesienią – dwa razy na kwartał. Członek Rady Rowerowej Sebastian Brauer proponuje zwiększoną częstotliwość  spotkań  zimą,  niż  ta,  którą  zasugerował Pan Tadeusz  Mliczek,  z uwagi na to, że często w okresie zimowym opracowywane są różnego rodzaju  dokumentacje projektowe, dotyczące budowy czy przebudowy dróg. Dlatego warto byłoby  się spotkać po to, aby przyjrzeć się dokumentacjom przed fazą realizacji, gdyż wprowadzanie ewentualnych korekt na etapie wykonawstwa jest często utrudnione lub wręcz niemożliwe. Przewodnicząca Rady Rowerowej przychyliła się do tej sugestii, a także zawnioskowała, aby ustalić, czym w najbliższym czasie powinna się zająć Rada oraz które działania powinny być priorytetowe. Zastępca Prezydenta Miasta do spraw Techniczno-Inwestycyjnych poinformował, że władze miasta od jakiegoś czasu przymierzają się do zlecenia opracowania koncepcji docelowej sieci dróg rowerowych w Starogardzie Gdańskim, uwzględniającej m.in. analizę ruchu rowerowego, pożądane kierunki ruchu czy powiązanie z już istniejącą infrastrukturą w mieście i poza nim. Wykonanie tego typu opracowania ma zostać uwzględnione w budżecie miasta i być zrealizowane w 2016 roku. Zaproponował, aby działania Rady związane z docelową siecią rowerową przewidzieć na przyszły rok. Ponadto

dodał, że Rada powinna mieć w najbliższym czasie na względzie sprawy bieżące, związane    z istniejącym układem dróg dla rowerów oraz infrastrukturą, która ma powstać w ramach właśnie opracowywanych dokumentacji projektowych budowy lub przebudowy dróg. Przewodnicząca Rady Rowerowej przekazała informację, że został utworzony adres e-mail rower@um.starogard.pl, na który mieszkańcy miasta mają możliwość wnoszenia swoich uwag dotyczących infrastruktury rowerowej. W związku z tym zapytała, czy poszczególni członkowie Rady życzą sobie, aby otrzymywać przekierowanie wiadomości od mieszkańców na ich skrzynki e-mail. Członek Rady Rowerowej Wojciech Milewski wyszedł z propozycją utworzenia dodatkowej skrzynki e-mail z możliwością dostępu z zewnątrz dla wszystkich członków Rady. Większość członków przychyliła się do takiego rozwiązania, natomiast rozstrzygnąć należałoby kwestię techniczną z tym związaną. Członek Rady Rowerowej  Stefan Galiński zauważył, że w zależności od charakteru korzystania z roweru, rowerzystów można podzielić na grupy: turystów rowerowych, przemieszczających się w celach komunikacyjnych, jeżdżących rekreacyjnie rodziców z dziećmi, rowerzystów wyczynowych itp. Proponuje on podzielić Radę Rowerową na podkomisje, z których każda zajmowałaby się innym aspektem korzystania z roweru i zagadnieniami czy problemami z tym związanymi, co pozwoliłoby dotrzeć do różnych grup użytkowników rowerów. Członek Rady Rowerowej Piotr Kończewski, jako mieszkaniec Tczewa, przytoczył jak działa podobny organ w tym mieście. Zespół ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta Tczewa początkowo spotykał się nieformalnie i nieregularnie, natomiast później został on oficjalnie powołany i od jakiegoś czasu spotyka się regularnie raz w miesiącu. Członek Rady Rowerowej Piotr Kończewski sugeruje, aby póki co nie określać sztywno częstotliwości spotykania się i zwoływać posiedzenia w miarę potrzeb, a wraz z upływem czasu kwestia ta ułoży się w naturalny sposób. Dodał także, aby zastanowić się nad powołaniem przedstawiciela Policji do grona Rady. Stwierdził również, że nie skłaniałby się ku dzieleniu Rady na podkomisje, gdyż Radę stanowi dość wąskie grono osób i jest ona w stanie jako całość podejmować tematy z różnych dziedzin. Członek Rady Rowerowej Wojciech Milewski poparł pomysł niedzielenia Rady na mniejsze grupy oraz dodał, że jego zdaniem należałoby się spotykać, kiedy nawarstwi się kilka spraw, więc nie ma sensu ustalenie regularnej cykliczności posiedzeń. Zapytał także, czy jest możliwość otrzymania poglądowej mapy z naniesieniem istniejących dróg i szlaków rowerowych na terenie powiatu starogardzkiego. Członek Rady Rowerowej Anna Muchowska poinformowała, że miasto Starogard Gdański posiada mapę z zaznaczeniem istniejących na jego terenie dróg rowerowych (zamieszczoną na ogólnodostępnej stronie internetowej). Zastępca Prezydenta dodał, że warto byłoby opracować kompleksową mapę dla obszaru całego powiatu. Członek Rady Rowerowej Tadeusz Mliczek zapytał Zastępcę Prezydenta, dlaczego starogardzka Policja odmówiła współpracy z Radą. Zastępca Prezydenta wyjaśnił, że Policja nie odmówiła współpracy z Radą, lecz nie jest za tym, żeby formalnie mieć swojego przedstawiciela w Radzie. Natomiast Komendant Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim zapewnił, że każdorazowo na zaproszenie Rady w jej posiedzeniach będzie uczestniczył przedstawiciel Policji. Przewodnicząca Rady Rowerowej zapytała Członka Rady Rowerowej Piotra Kończewskiego o politykę rowerową, jaką przyjęto w Tczewie. Ten poinformował, że tego typu dokument powstał we współpracy z Zespołem ds. Polityki Rowerowej, który opiniował i konsultował zawarte w nim postanowienia. W Tczewie wykonano także audyt rowerowy. Członek Rady Rowerowej Anna Muchowska zapytała, czy obok tworzenia polityki rowerowej dla Starogardu Gdańskiego będzie uwzględnione wykonanie standardów technicznych dla projektantów i wykonawców dróg dla  rowerów. Rada stwierdziła, że wykonanie takiego dokumentu byłoby jak najbardziej zasadne. Ponadto zadecydowano,  że   należałoby   przeprowadzić   audyt   istniejących   dróg   dla   rowerów   w Starogardzie Gdańskim.

Ad 7) Wolne wnioski

Poruszono temat bieżącego utrzymania dróg dla rowerów. Członek Rady Rowerowej Anna Muchowska wspomniała o przeprowadzonej w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego   Transportu   w   Zakładach   Farmaceutycznych   Polpharma   debacie  pn.
„Pieszy-rowerzysta-kierowca – wspólna przestrzeń”, podczas której wnoszone były uwagi dotyczące infrastruktury rowerowej, takie jak: krzewy i gałęzie znajdujące się w skrajni ddr, sprzątanie ddr, szczególnie z zanieczyszczeń pozostawionych na drogach rowerowych po weekendzie (butelki, puszki itp.). Ponadto Członek Rady Rowerowej Sebastian Brauer zaproponował, aby przyjrzeć się dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie DW222 i DW229 (odcinek Starogard Gdański – Jabłowo oraz Jabłowo – węzeł autostradowy w Ropuchach) pod kątem przyjętych rozwiązań projektowych dla infrastruktury rowerowej. Członek Rady Rowerowej Piotr Kończewski zasugerował, aby Przewodnicząca Rady Rowerowej w imieniu Rady wystosowała pismo skierowane do inwestora, czyli  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Członek Rady Rowerowej Tadeusz Mliczek zapytał, czy w ramach tej inwestycji zostanie powiązany z planowaną drogą rowerową istniejący ciąg rowerowy wzdłuż ul. Jabłowskiej. Rada uznała, że należy przyjrzeć się tej kwestii, aby domknąć układ dróg rowerowych w tym rejonie. Padła także propozycja ze strony Członka Rady Rowerowej Piotra Kończewskiego, aby przygotować pismo, pod którym podpisaliby się Prezydent Miasta Starogard Gdański, Wójt Gminy Starogard Gdański oraz Starosta Starogardzki, adresowane do Marszałka Województwa Pomorskiego, jako organu przyznającego środki na przebudowę dróg wojewódzkich. Członek Rady Rowerowej Anna Muchowska  zapytała,  czy  Rada  będzie  się  także  zajmować  kwestią  promocji  imprez      i aktywności związanych z tematyką rowerową, szczególnie wśród młodzieży. Zasugerowała, żeby do składu Rady powołać dodatkowo przedstawiciela Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta lub zapraszać taką osobę na posiedzenia Rady, jeśli poruszana będzie tematyka promocji jazdy na rowerze i edukacji z tym związanej wśród młodzieży. Członek Rady Rowerowej Krystyna Kwidzińska-Kulas nawiązała do przeprowadzonej w ramach  ETZT akcji na starogardzkim rynku, gdzie urządzono miasteczko rowerowe, jednak niedostateczna promocja tej inicjatywy spowodowała, że nie cieszyła się ona zbyt dużym zainteresowaniem. Rada uznała, że należy położyć większy nacisk na promocję, aby w przyszłości tego typu akcje odbywały się z udziałem jak największej ilości uczestników. Członek Rady Rowerowej Krystyna Kwidzińska-Kulas, jako przedstawiciel Straży Miejskiej zadeklarowała także, że Straż Miejska jest w stanie pomóc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku czy też przycięciem roślinności, która wyrastając prywatnych posesji powoduje zawężenie skrajni rowerowej. Członek Rady Rowerowej Sebastian Brauer przedstawił pomysł wykonania inwentaryzacji istniejących dróg dla rowerów, żeby określić ich stan i wychwycić mankamenty, które utrudniają rowerzystom komfortowe korzystanie z tej infrastruktury. Pomysł spotkał się z uznaniem Rady. Członek Rady Rowerowej Daniel Olszewski zwrócił uwagę na niewystarczającą ilość stojaków rowerowych w kształcie litery „U”, do których można przypiąć bezpiecznie swój pojazd z wykorzystaniem jego ramy. Członek Rady Rowerowej Anna Muchowska dodała, że powinno się także ustalić odrębną pozycję budżetową związaną z infrastrukturą rowerową. Członek Rady Rowerowej Wojciech Milewski zapytał, jakie są szanse na pozyskanie środków mających służyć poprawie sieci  dróg rowerowych. Pytanie to skierował do Członka Rady Rowerowej Daniela Olszewskiego, jako Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Starogard Gdański. Ten odpowiedział, że w październiku będą trwały prace nad konstruowaniem budżetu i będzie on postulował za wydzieleniem takich środków z budżetu miejskiego, przedkładając ten pomysł zespołowi tworzącemu budżet. Rada zadecydowała, że podzieli się na zespoły, które przeprowadzą inwentaryzację dróg rowerowych w  Starogardzie

Gdańskim. Na koniec zwrócono uwagę na nieprawidłowe oznakowanie dróg rowerowych, co również powinno być przedmiotem inwentaryzacji, która służyć będzie do utworzenia mapy potrzeb dla infrastruktury rowerowej.

Ad 8) Ustalenie terminu II posiedzenia Rady

Przewodnicząca Rady Rowerowej poprosiła, aby ustalić najbardziej dogodny dzień tygodnia do odbywania posiedzeń oraz godzinę ich rozpoczęcia. Rada zadecydowała, że spotykać się będzie w środy o godzinie 15:00. Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 14.10.2015 r.

Ad 9) Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Rowerowej wobec braku dalszych pytań i wniosków podziękowała wszystkim za spotkanie i zakończyła I posiedzenie Starogardzkiej Rady Rowerowej.

Załączniki:
– lista obecności Członków Rady.

Protokolant: Sebastian Brauer
Przewodnicząca Starogardzkiej Rady Rowerowej: Sylwia Ossowska

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl