Zawiadomienie o XLV sesji Rady Miasta w dniu 27.09.2017r.

Zapraszam na XLV sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 27 września (środa) 2017 r. o godz. 12:00 z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie XLV sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 18.07.2017 r. do 28.08.2017 r.
6. Interpelacje radnych (pisemne).
7. Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożone na poprzedniej sesji.
8. Zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
11. Miasto w perspektywie mobilności aktywnej.
12. Miejska polityka gospodarowania odpadami – realizacja i skutki finansowe.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
5) wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
6) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
7) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok (zmiana 9),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
8) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2031 (zmiana 8),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
10) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
11) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2025
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
12) planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Starogardzie Gdańskim na lata 2016-2018 – aktualizacja nr 2,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
13) o przyjęciu apelu w sprawie budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
14) przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
15. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzyse-syjnym.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miasta.

 

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl