Dokumenty dotyczące LPR

Miasta w wielu krajach dotknął kryzys, którego podłoże tkwi między innymi w zjawiskach ekonomicznych, demograficznych (migracji), kulturowych. Obraz kryzysu to podupadłe dzielnice miasta, to degradacja wielu obszarów – centrów miejskich, przestrzeni publicznych.
Niestety ta przypadłość nie ominęła Starogardu Gdańskiego. Szczególnie niepokojące symptomy możemy zaobserwować w śródmieściu, zwłaszcza na rynku i  okolicznych uliczkach,  w rejonie ul. Kościuszki, przy Alei Wojska Polskiego i na terenie po Zespole Młynów.
W/w problemy zostały poruszone w „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta Starogard Gdański w Unii Europejskiej” przyjętej Uchwałą Nr XVII/166/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 24 marca 2004r.  Zapisano tam Misję Starogardu, Cele strategiczne i Kierunki działań oraz Wizję Starogardu Gdańskiego w Unii Europejskiej. Prezydent Miasta zgodnie z dyspozycją zawartą w celach strategicznych  dla priorytetu „Infrastruktura” podjął w lipcu 2005r. decyzję o przystąpieniu do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.
„Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich miasta Starogard Gdański na lata 2006 – 2013” został uchwalony przez Radę Miejską Starogardu Gdańskiego w dniu 26 kwietnia 2006 r.
Na przełomie 2007-2008 roku Prezydent Miasta zalecił przeprowadzenie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konieczność aktualizacji wynikła z dążenia władz miejskich do przedyskutowania z mieszkańcami zagadnień rewitalizacji w kontekstach: społecznym, ekonomicznych i przestrzennym. Powstała również potrzeba dostosowania dokumentu do wymogów stawianych przez Instytucję Zarządzającą RPO WP przed projektami ubiegającymi się o dofinansowanie z funduszy europejskich.
Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji przeprowadzono opierając się na decyzjach wypracowanych metodą konsensusu w trakcie spotkań warsztatowych i konsultacyjnych przeprowadzonych z udziałem mieszkańców miasta a także konsultując proponowane zapisy programu ze społecznością lokalną Starogardu za pośrednictwem przeprowadzonych dwóch badań socjologicznych.
Uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXVIII/242/2008 z dnia 25.06.2008 został przyjęty zaktualizowany dokument programu zatytułowany „Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich miasta Starogard Gdański na lata 2008-2013” i stanowiący załącznik do uchwały. Jednocześnie  na mocy w/w uchwały straciła moc uchwała nr XLIII/420/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich miasta Starogard Gdański na lata 2006-2013”
Konieczność ponownej aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji wynikła z potrzeb dostosowania dokumentu do wymogów stawianych przed projektami ubiegającymi się o dofinansowanie z funduszy europejskich. Bazując na dorobku poprzedniego dokumentu, ujęto w nim jedynie te zapisy, które bezpośrednio wiążą się z zagadnieniem rewitalizacji zdegradowanych struktur miejskich. Pozostałe zapisy, wypracowane w trakcie sesji warsztatowych, zostały z niego wyłączone i stanowią element osobnego dokumentu. Jednocześnie zachowano w dokumencie wszystkie kluczowe decyzje wypracowane w trakcie publicznych debat i warsztatów, przeprowadzanych w 2008 r.
Zaktualizowany „Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich miasta Starogard Gdański na lata 2008-2013” został uchwalony przez Radę Miasta uchwałą nr XLIX/437/2009 w dniu 21 grudnia 2009 roku.
Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest powstrzymanie  i odwrócenie niekorzystnych zmian poprzez  włączenie zdegradowanych dzielnic  i obiektów poprzemysłowych w zrównoważony rozwój miasta.
Realizacja programu powinna zapewnić spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną, dlatego ważnym elementem jest włączenie w proces programowania lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych. Rewitalizacja dotyczy nie tylko infrastruktury, ale przede wszystkim stworzenia odpowiednich warunków do poprawy warunków życia społeczności lokalnej, znajdującej się w rewitalizowanym obszarze. Proces ten jest działaniem kompleksowym, długotrwałym i nie można zakończyć go w ciągu roku, czy dwóch lat. Jest to program wieloletnich działań w sferze gospodarczej, społecznej i przestrzennej prowadzących do rewitalizacji terenu.  Efekty programu rewitalizacji nie pojawią się od razu, dlatego tak ważnym jest przygotowanie długoletniego programu. Odpowiednie zarządzanie programem, monitoring i system modyfikacji zapewni jego dostosowywanie do aktualnych uwarunkowań społecznych i gospodarczych.
Program rewitalizacji umożliwia staranie się miasta i jego  partnerów o pozyskanie europejskich funduszy na  realizację projektów. Możliwość dofinansowania inwestycji z funduszy europejskich skłania do wniosku, aby działania inwestycyjne gminy i innych podmiotów zostały skoncentrowane na realizacji inwestycji zawartych w programie rewitalizacji. Zadaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest więc uspójnienie i powiązanie wszystkich działań dotyczących wyznaczonych obszarów.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański obejmuje planowane działania i zadania do realizacji w horyzoncie czasowym do  2013 r. Zakłada się aktualizację programu w miarę identyfikacji potrzeb wynikających z kierunków rozwoju gminy w latach następnych, zgodnie z zasadami ustalonymi w tekście Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Dokumenty do pobrania:

  1. Aktualizacja LPR – prezentacja   (plik w formacie AcrobatReader, rozmiar 2 078 Kb)
  2. Ankieta I w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Starogardu Gdańskiego (plik w formacie AcrobatReader, rozmiar 57 Kb)
  3. Ankieta II w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Starogardu Gdańskiego (plik w formacie AcrobatReader, rozmiar 42 Kb)
  4. Raport z badań socjologicznych (plik w formacie AcrobatReader, rozmiar 0,98 MB)
  5. Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich miasta Starogard Gdański na lata 2008-2013 (plik w formacie AcrobatReader, rozmiar 1 428 Kb)
  6. Obszar rewitalizacji (plik .jpg, rozmiar 1 266 Kb)
  7. Uchwała Nr XLIX/437/2009 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 21 grudnia 2009 r.  (plik w formacie AcrobatReader, rozmiar 32 Kb)
  8. Dokumenty dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Starogard Gdański na lata 2008-2013
  9. Program Przedsięwzięć Towarzyszących Lokalnemu Programowi Rewitalizacji Obszarów Miejskich miasta Starogard Gdański na lata 2008-2013 (plik w formacie AcrobatReader, rozmiar 243 Kb)