Centrum Wsparcia Rodziny. Zaczęła się rekrutacja

Od 1 kwietnia w Starogardzie Gdańskim zaczyna działać Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Kościuszki 65. Do udziału w programie zapraszamy całe rodziny – z obszaru objętego rewitalizacją. Przewidywana liczba miejsc na rok – 50. Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych odbędzie się w poniedziałek 25 marca o godz. 17.00

Dawna szkoła nr 5 przy ul. Kościuszki 65 przeszła kompleksowy remont. Od 1 kwietnia stanie się siedzibą Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny. Projekt zakłada wsparcie dla rodzin z obszaru objętego rewitalizacją, które mają problemy opiekuńczo – wychowawcze lub nie radzą sobie z uzależnieniami czy przemocą domową. Są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W dawnej szkole Nr 5 przy ul. Kościuszki 65 od 1 kwietnia zacznie działać SCWR

Do udziału w programie zapraszamy w szczególności:

1. dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 roku życia, dla których przewidziano następujące formy wsparcia:

• Zajęcia realizowane w ramach placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego Zakres: animacja czasu wolnego, zajęcia socjoterapeutyczne i rozwijające zainteresowania, wyjścia i wycieczki, wypoczynek letni i zimowy. Wymiar zajęć – 3 godz./tygodniowo.
• Zajęcia realizowane w ramach placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej Zakres: animacja czasu wolnego, zajęcia socjoterapeutyczne i rozwijające zainteresowania, wyjścia i wycieczki, wypoczynek letni i zimowy. Wymiar zajęć – 5 godz./dziennie,
• indywidualne poradnictwo psychologiczne, specjalistyczna pomoc medyczna (lekarz psychiatra dla dzieci, pediatra), konsultacje rodzinne, mediacje.

2. osoby dorosłe będące rodzicami lub pełniącymi pieczę zastępczą w rodzinach z problemami wychowawczymi, dla których przewidziano takie działania jak:

• grupy wsparcia (dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lat, wczesnoszkolnym nastolatków),
• mediacje,
• wsparcie indywidualne (psycholog, psychiatra, prawnik).

Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Miejska Starogard Gdański. Partnerami są: Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes”, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska. Zadania w ramach projektu realizowane będą na terenie placówki przy ul. Kościuszki 65, ale także w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Hallera 19a, II piętro budynku Hali Sportowej im. Gerarda Podolskiego.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest bycie mieszkańcem obszaru rewitalizacji. Obszar wyznaczony jest uchwałą nr XXV/230/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27.04.2016 r.
Spis ulic, które znajdują się w obszarze rewitalizacji – Załącznik

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym. Należy je składać na załączonym do informacji formularzu w siedzibie Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Kościuszki 65 w godzinach dyżurów rekrutacyjnych: w poniedziałki godz. 12-13, czwartki godz. 17-18.

Pracowania kulinarna – w przygotowaniu

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych odbędzie się w poniedziałek 25 marca o godz. 17.00 w siedzibie Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny przy ulicy Kościuszki 65.

W ramach Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny powstaną trzy grupy docelowe:
– 30-osobowa grupa na rok (90 osób/3 lata) wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej i specjalistycznej
– 10-osobowa grupa na rok (30 osób/3 lata) wsparcia dziennego prowadzona w formie podwórkowej
– 10-osobowa grupa na rok ( 30 osób/3 lata) – warsztaty umiejętności rodzicielskich.

Pracownia robotyki i informatyki – w przygotowaniu

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2022 roku.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych w kwocie 2 817 278,91