Pomoc na wyciągnięcie ręki

Od 1 do 31 marca trwa rekrutacja do II etapu projektu pn. Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Kościuszki 65. Do udziału w programie miasto zaprasza całe rodziny z obszaru objętego rewitalizacją. Przewidywana liczba miejsc na rok – 50. Dzień otwarty dla osób zainteresowanych odbędzie się w sobotę, 21 marca w godz. 11:00-14:00.

Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny działa w dawnej szkole nr 5 przy ul. Kościuszki 65 od 1 kwietnia 2019 roku. Projekt zakłada wsparcie dla rodzin z obszaru objętego rewitalizacją.

Organizatorzy Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny

– Za nami pierwszy etap realizacji projektu. Niebawem rozpoczniemy drugi rok działalności SCWR. Mamy specjalistów oraz narzędzia by pomóc członkom rodzin, które potrzebują wsparcia psychologicznego, pomocy w opiece nad dziećmi, wsparcia w podniesieniu kompetencji komunikacyjnych czy społecznych. Zależy nam na tym, aby wsparciem objąć kolejną grupę osób, które takiej pomocy potrzebują. Projekt przewiduje wsparcie dla 50 osób rocznie – wyjaśnia Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży Sylwia Ossowska. – Zachęcam całe rodziny do zgłaszania się do nas i udziału w prowadzonych w SCWR zajęciach, warsztatach i terapiach. Wszystko jest za darmo. Wystarczy tylko się zgłosić. Warunek jest jeden – osoby lub ich bliscy, którzy potrzebują wsparcia, muszą być mieszkańcami obszaru objętego rewitalizacją.

Załącznik: ULICE-1

Nowy nabór uczestników SCWR potrwa do 31 marca br. Zgłaszać się można codziennie w dni powszednie, w godzinach 13-18 w budynku SCWR przy ul. Kościuszki 65 lub telefonicznie pod numerem telefonu 881 200 480.

Program realizuje Gmina Miejska Starogard Gdański w partnerstwie z Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę”, Fundacją „In-Fortes” oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego. Realizowany jest w latach 2019-2022.

Wspólna zabawa i dobrze zorganizowany czas wypełniają popołudnia dzieci uczęszczających do SCWR

Fundacja „Dajemy dzieciom Siłę” (FDDS) zajmuje się wsparciem psychologicznym. Oferuje pomoc psychologa, pedagoga, prawnika i mediatora w zakresie:

  • konsultacji z psychologiem indywidualnych i rodzinnych,
  • warsztatów dla rodziców nastolatków i dzieci wczesnoszkolnych o charakterze psychoedukacyjnym,
  • pomocy psychiatry dla dzieci i rodziców,
  • pomocy prawnej,
  • mediacji.

Na spotkania indywidualne i grupowe zaprasza do Centrum Pomocy Dzieciom przy ul. Hallera w budynku dawnej hali Agro Kociewie.

– W tym roku poszerzamy zakres wsparcia o warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci oraz zajęcia rozwijające kompetencje społeczne. Kierujemy je przede wszystkim do osób z zaburzeniami lękowymi lub innymi trudnościami o mniejszym natężeniu w kontekście rodzinnym – poinformowała Marta Mosińska – psycholog FDDS.

– Na warsztatach będziemy pracowali nie tylko z dziećmi, które mają duże deficyty, ale również z tymi, które funkcjonują w normie, ale brakuje im podstawowych kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Planujemy poświęcić na ten cel sporo godzin. Będą zajęcia indywidualne i grupowe – dodał Marcin Karwowski – koordynator zadania FDDS.

Uczestnicy programu korzystają również bezpłatnie z usług mediatora.

Od lewej: Marta Mosińska – psycholog FDDS, Magda Dittmer-mediator, Marcin Karwowski – koordynator zadania FDDS

– Jeśli chodzi o mediacje ze wsparcia mogą korzystać osoby w procesach sądowych, które są klientami wydziału Rodzinnego Sądu w Starogardzie Gdańskim w sprawach o alimenty, kontakty o ustalenie władzy rodzicielskiej czy ustalenie pobytu, ale też osoby, które potrzebują regulacji spraw rodzinnych, osoby z Niebieską Karta, czy nawet wobec których toczy się postępowanie karne – powiedziała mediatorka Magda Dittmer. – Konsultacje są bezpłatne, wystarczy, że jedna ze stron wyrazi wolę podjęcie próby dogadania się.

Przykładowe zajęcia świetlicowe prowadzone przez Fundację In -Fortes

Wsparcie dzienne w SCWR organizuje Fundacja In-Fortes. W dni powszednie dla dzieci w wieku od 6 do 19 lat organizuje zajęcia grupowe (2 grupy po 15 osób) w godzinach 13:00 – 19:00, a w soboty od 9.00 do 14.00. Podczas zajęć świetlicowych dzieci odrabiają lekcje. Otrzymują posiłek. Uczestniczą też w warsztatach plastycznych, kulinarnych, dramy, robotyki, fotografii oraz zajęciach sportowych. Organizowane są dla nich darmowe wyjścia do kina, wycieczki edukacyjne oraz obozy letnie i zimowe.

Związek Harcerstwa Polskiego oferuje tzw. wsparcie podwórkowe. Dwa razy w tygodniu harcerze organizują dla podopiecznych SCWR zajęcia socjoterapeutyczne oraz ruchowe. Pracują metodą harcerską, aby pokazać dzieciom, czym jest harcerstwo, jakie ma wartości i zachęcić je w ten sposób do wstąpienia w jego szeregi.

Angelika Siemieńska – Komendant Hufca ZHP Starogard Gdański oraz Magdalena Szwarc – koordynator projektu z ramienia Gminy Miejskiej Starogard Gd.

– Zamierzamy też rozszerzyć działania o zajęcia podnoszące kwalifikacje zawodowe oparte na indywidualnych zainteresowaniach. Zaproponujemy również warsztaty wspólne dla dzieci i rodziców – powiedziała Angelika Siemieńska – Komendant Hufca ZHP Starogard Gdański.

W czwartek, 5 marca prowadzący SCWR spotkali się z pedagogami, psychologami i wychowawcami szkolnymi i przedszkolnymi. Ich celem, było zaprezentowanie form oferowanej przez SCWR pomocy oraz zasad udziału w programie.

Zajęcia ruchowe dla podopiecznych SCWR organizują harcerze ze starogardzkiego Hufca ZHP

– Zależy nam na współpracy z Państwem, ponieważ macie najbliższy kontakt z dziećmi i ich rodzicami, i najlepiej wiecie, kto i jakiej pomocy potrzebuje. To bardzo ważne, abyście znali naszą ofertę, nasze możliwości i byli czujni, jeśli chodzi o problemy, z którymi borykają się młodzi ludzie lub ich rodziny. Wskażcie im naszą placówkę. Skontaktujcie ich ze mną. Nawet jeśli zakończy się rekrutacja, jeśli któraś z tych osób, kwalifikujących się do programu, będzie potrzebować pomocy, my jej nie odmówimy – zapewniła Sylwia Ossowska.

Zaprosiła wszystkich na dzień otwarty Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny, który odbędzie się w sobotę, 21 marca w godzinach 11:00 – 14:00.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych w kwocie 2 817 278,91 zł.

Spotkanie z psychologami , pedagogami i wychowawcami starogardzkich szkół i przedszkoli