Otwarcie Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak zaprasza mieszkańców na otwarcie Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny. Uroczyste przecięcie wstęgi odbędzie się 13 kwietnia o godz. 12:00 w budynku mieszczącym się przy ul Kościuszki  65.

Budynek dawnej szkoły nr 5 przy ul. Kościuszki 65 przeszedł gruntowny remont. Od 1 kwietnia jest siedzibą Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny.  W nowo powstałym Centrum kompleksową pomoc otrzymują rodziny z obszaru objętego rewitalizacją, które mają problemy opiekuńczo – wychowawcze lub nie radzą sobie z uzależnieniami czy przemocą domową, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jest to placówka wsparcia dziennego, w której odbywają się zajęcia opiekuńcze, specjalistyczne i tzw. praca podwórkowa. Dzieci i młodzież mogą uczęszczać do świetlicy socjoterapeutycznej, która otwarta jest 5-6 dni w tygodniu przez 4-5 godzin dziennie po południu i wieczorem oraz w soboty. Każdego roku z doradztwa skorzysta 50 osób. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2022 roku.

13 kwietnia o godz. 12:00 Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak zaprasza mieszkańców na jego uroczyste otwarcie.

Mieszkańcy będą mieli możliwość obejrzenia wyremontowanego budynku, który w całości przeznaczony jest na funkcję społeczną oraz będą mogli przyjrzeć się prowadzonym tam zajęciom. 

Program wydarzenia:

  • carving – warsztaty rzeźbienia w owocach,
  • zajęcia rekreacyjne,
  • kącik zdrowej żywności,
  • punkt porad dla rodziców.

Partnerami projektu są: Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes”, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2   Rozwój usług społecznych w kwocie 2 817 278,91.

Joanna Jaśkowiak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6028
joanna.jaskowiak@um.starogard.pl