Konsultacje społeczne

Informacja
Informację i skierowane do mieszkańców zaproszenie do wzięcia udziału w warsztatach, przeprowadzonych w dniach 18 sierpnia i 29 września, umieszczono na stronie internetowej miasta, w biuletynie Ratusz, prasie lokalnej, Starogardzkiej Telewizji Kablowej, wysłano do organizacji pozarządowych, Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Straży Miejskiej, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Starkom”.

Do starogardzkich parafii zwrócono się z prośbą o odczytanie informacji o warsztatach w trakcie nabożeństw, zaś na placach będących przedmiotem opracowania i w ich pobliżu rozlepiono plakaty z informacją o temacie i terminie spotkań. Osoby które wcześniej zgłosiły zainteresowanie tematem, zostały indywidualnie (telefonicznie i listownie), poinformowane o spotkaniach.

Tryb pracy
W trakcie warsztatów pracowano w czterech grupach kierowanych przez moderatorów (pracowników Urzędu Miasta), przy czym każdy uczestnik wybierał grupę zajmującą się tym placem (lub placami) które go najbardziej interesowały. Fachową pomocą uczestnikom służyli obecni podczas warsztatów: autorka koncepcji, zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych, naczelnik Wydziału Planowania i Urbanistyki, pracownik Wydziału Rozwoju, przedstawiciele PUK Starkom, Policji, Straży Miejskiej.