Konsultacje społeczne

„Planowanie odnowy i rozwoju miasta, oparte na partycypacji społecznej, znalazło szczególny wyraz w dyskusjach, postulatach i postanowieniach konferencji ONZ w Rio de Janeiro w roku 1992, jak i w Istambule w roku 1996 (Habitat II). Temat partycypacji społecznej w procesie kształtowania ludzkiego osadnictwa pojawia się również w agendach licznie organizowanych przez ONZ konferencji dotyczących praw człowieka i praw kobiet. Pojęcie partycypacji uległo tam rozszerzeniu od pierwotnego sensu jako „współuczestnictwo w decyzjach” poprzez „współudział w konkretnych działaniach”, aż do akcentowania jej jako elementu prowadzącego do samorządności. W ten sposób partycypacja stanowi dziś pojęcie opisujące sposób działania opartego na współdecydowaniu, współuczestniczeniu w działaniach i – ostatecznie – współrządzeniu. Oznacza to, że na drodze partycypacji społeczność przejmuje współodpowiedzialność za kształt swego środowiska i swój rozwój.”

Podręcznik rewitalizacji, Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Warszawa 2003.


4 marca 2016 r.
Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Starogard Gdański.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, gmina która zamierza na swoim terenie realizować projekty rewitalizacyjne, musi uprzednio wyznaczyć w drodze uchwały obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji:

  • obszar zdegradowany – obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu występowania negatywnych zjawisk społecznych przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych,
  • obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację,

Podstawą do delimitacji obszarów zdegradowanych jest specjalnie przygotowana diagnoza – opracowanie, które na podstawie szeregu wskaźników o charakterze społecznym, gospodarczym i przestrzennym potwierdza spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia.

Formy konsultacji projektu uchwały:

1. Uwagi, opinie i pomysły dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji można przesyłać na adres rewitalizacja@um.starogard.pl. do 4 kwietnia 2016r.

2. Spotkanie otwarte z mieszkańcami – 31 marca 2016r. o godz. 1600 w Ratuszu, ul. Rynek 1.

3. Konsultacja projektu uchwały przez:

  • Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Starogardzką Radę Rowerową
  • Starogardzką Radę Sportu
  • Radę Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański
  • Młodzieżową Radę Miasta
  • Radę Organizacji Pozarządowych Starogard Gdański
  • Radę Społeczną
  • Radę Gospodarczą

Dokumenty:
1. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Starogard Gdański
2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały – mapa obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji
3. Załącznik nr 2 do projektu uchwały – opracowanie „Analiza wskaźnikowa obszaru miasta. Delimitacja obszaru zdegradowanego. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji”.


 

Spotkania konsultacyjne w dniach 13 i 14 października 2015 r.

W dniach 13 i 14 października przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz starogardzkiego biznesu rozmawiali na temat ożywienia społeczno-gospodarczego wybranych obszarów miasta. Podczas konsultacje uczestnicy spotkań wskazali zarówno problemy, jak i potencjalne mocne strony obszarów wyznaczonych do rewitalizacji. Swoje wnioski zapisali w punktach:

13 października

14 października

Wszystkie materiały ze spotkań posłużą do opracowania programu rewitalizacji miasta. Program ma służyć wyprowadzeniu wskazanego obszaru miasta z sytuacji kryzysowej oraz stworzeniu warunków do jego dalszego rozwoju. W dniach 9, 10, 16 i 17 listopada starogardzianie będą pracować nad opracowaniem tegoż programu. Warsztaty rozpoczną się od godz. 17.00 w budynku Ratusza (Rynek 1).

Zapraszamy do wzięcie czynnego udziału w listopadowych warsztatach.


Spotkania konsultacyjne dotyczące programu rewitalizacji w dniach 21 i 22.09.2015 r.

21.09.2015 – prowadzący spotkanie prof. Piotr Lorens przedstawił podstawowe informacje dotyczące rewitalizacji – m.in. definicję pojęcia rewitalizacji, kto może być jej interesariuszem, jak również uwarunkowania prawne związane z przygotowaniem programu rewitalizacji. Uczestnicy spotkania zapoznali się z opracowaniami: „Analizą wskaźnikową obszaru miasta. Delimitacja obszaru zdegradowanego i wyznaczenie obszaru do objęcia programem rewitalizacji.” oraz projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Starogard Gdański na lata 2014 – 2020” opracowanym w trybie partycypacyjnym w 2013 r.

22.09.2015 – spacer studyjny w obszarze przeznaczonym do prowadzenia działań rewitalizacyjnych, podczas którego uczestnicy dyskutowali na temat podstawowych problemów oraz najważniejszych potencjałów tego obszaru. Po zakończeniu spaceru studyjnego jego uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiet dotyczących podstawowych problemów oraz najważniejszych potencjałów obszaru rewitalizacji.

Do wypełnienia ankiety zapraszamy również wszystkich mieszkańców naszego miasta. Wypełnione ankiety można do 31 października 2015 r. oddawać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta (ul. Gdańska 6), lub przesłać drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.starogard.pl