Aktualności

16 sierpnia 2016

obwieszczenie-rewitalizacjaOBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji, które odbędą się w dniach 24 sierpnia – 12 października 2016r.

Formy konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji:
1. Uwagi, opinie i pomysły dotyczące programu rewitalizacji należy przesyłać na adres rewitalizacja@um.starogard.pl. w terminie od 24 sierpnia do 26 września 2016r.
2. Spotkania otwarte z mieszkańcami – początek od godz. 1600 w budynku Muzeum Ziemi Kociewskiej, ul. Boczna 2 w dniach:

 • 24 sierpnia – przedstawienie aktualnego stanu prac dotyczących opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, dyskusja,
 • 31 sierpnia – dyskusja, zbieranie uwag, opinii, wniosków i pomysłów do projektu programu rewitalizacji.

3. Warsztaty z udziałem mieszkańców w trakcie których zostanie wypracowany dokument Gminnego Programu Rewitalizacji – warsztaty odbędą się w sali konferencyjnej Ratusza (ul. Rynek 1), początek od godz. 1600, w dniach:

 • 28 września
 • 5 października
 • 12 października

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak


25 lipca 2016

obwieszczenie-rewitalizacjaOBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje o podjęciu Uchwały Nr XXVI/244/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 8 czerwca 2016r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak


4 marca 2016 r.
Konsultacje społeczne  w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Starogard Gdański.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, gmina która zamierza na swoim terenie realizować projekty rewitalizacyjne, musi uprzednio wyznaczyć w drodze uchwały obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji:

 • obszar zdegradowany – obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu występowania negatywnych zjawisk społecznych przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych,
 • obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację,

Podstawą do delimitacji obszarów zdegradowanych jest specjalnie przygotowana diagnoza – opracowanie, które na podstawie szeregu wskaźników o charakterze społecznym, gospodarczym i przestrzennym potwierdza spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia.

Formy konsultacji projektu uchwały:

1. Uwagi, opinie i pomysły dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji można przesyłać na adres rewitalizacja@um.starogard.pl. do 4 kwietnia 2016r.

2. Spotkanie otwarte z mieszkańcami – 31 marca 2016r. o godz. 1600 w Ratuszu, ul. Rynek 1.

3. Konsultacja projektu uchwały przez:

 • Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Starogardzką Radę Rowerową
 • Starogardzką Radę Sportu
 • Radę Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański
 • Młodzieżową Radę Miasta
 • Radę Organizacji Pozarządowych Starogard Gdański
 • Radę Społeczną
 • Radę Gospodarczą

Dokumenty:
1. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Starogard Gdański
2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały – mapa obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji
3. Załącznik nr 2 do projektu uchwały – opracowanie „Analiza wskaźnikowa obszaru miasta. Delimitacja obszaru zdegradowanego. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji”.


 

Spotkania konsultacyjne w dniach 13 i 14 października 2015 r.

W dniach 13 i 14 października przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz starogardzkiego biznesu rozmawiali na temat ożywienia społeczno-gospodarczego wybranych obszarów miasta. Podczas konsultacje uczestnicy spotkań wskazali zarówno problemy, jak i potencjalne mocne strony obszarów wyznaczonych do rewitalizacji. Swoje wnioski zapisali w punktach:

13 października

14 października

Wszystkie materiały ze spotkań posłużą do opracowania programu rewitalizacji miasta. Program ma służyć wyprowadzeniu wskazanego obszaru miasta z sytuacji kryzysowej oraz stworzeniu warunków do jego dalszego rozwoju. W dniach 9, 10, 16 i 17 listopada starogardzianie będą pracować nad opracowaniem tegoż programu. Warsztaty rozpoczną się od godz. 17.00 w budynku Ratusza (Rynek 1).

Zapraszamy do wzięcie czynnego udziału w listopadowych warsztatach.


 Spotkania konsultacyjne dotyczące programu rewitalizacji w dniach 21 i 22.09.2015 r.

21.09.2015 – prowadzący spotkanie prof. Piotr Lorens przedstawił podstawowe informacje dotyczące rewitalizacji – m.in. definicję pojęcia rewitalizacji, kto może być jej interesariuszem, jak również uwarunkowania prawne związane z przygotowaniem programu rewitalizacji. Uczestnicy spotkania zapoznali się z opracowaniami: „Analizą wskaźnikową obszaru miasta. Delimitacja obszaru zdegradowanego i wyznaczenie obszaru do objęcia programem rewitalizacji.” oraz projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Starogard Gdański na lata 2014 – 2020” opracowanym w trybie partycypacyjnym w 2013 r.

22.09.2015 – spacer studyjny w obszarze przeznaczonym do prowadzenia działań rewitalizacyjnych, podczas którego uczestnicy dyskutowali na temat podstawowych problemów oraz najważniejszych potencjałów tego obszaru. Po zakończeniu spaceru studyjnego jego uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiet dotyczących podstawowych problemów oraz najważniejszych potencjałów obszaru rewitalizacji.

Do wypełnienia ankiety zapraszamy również wszystkich mieszkańców naszego miasta. Wypełnione ankiety można do 31 października 2015 r. oddawać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta (ul. Gdańska 6), lub przesłać drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.starogard.pl