Diagnoza zagrożeń młodzieży

Diagnoza zagrożeń młodzieży:

ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC

Raport dotyczący badań ankietowych (przeprowadzonych za pomocą innowacyjnej aplikacji CORIGO) zrealizowanych w 2015 r. został  opracowany na podstawie badań zleconych Małopolskiemu Centrum Profilaktyki Sebastian Cienkosz przez Gminę Miejską Starogard Gdański na próbie reprezentatywnej 1.301 uczniów (zgodnie z obecnością uczniów w szkole w dniu badania).

Badaniami objęto trzy próby:

  • uczniów klas VI ze starogardzkich szkół podstawowych,
  • uczniów klas II starogardzkich szkół gimnazjalnych,
  • uczniowie klas I starogardzkich szkół ponadgimnazjalnych + ZSP w Owidzu.

Opracowanie jest kontynuacją badań przeprowadzonych w 2009 i 2012 roku. Kwestionariusz ankiety w 2012 r. został rozszerzony o dwa zagadnienia: wdychanie większych ilości tabaki oraz używanie napojów energetyzujących, nowe zjawiska budzące wśród profesjonalistów uzasadniony niepokój. Pozostałe obszary badawcze oraz konstrukcja ankiety zostały niezmienione. Umożliwiło to dokonanie analizy porównawczej wyników badań z roku 2015, 2012 i 2009 oraz oszacowanie dynamiki zmian dotyczących używania substancji psychoaktywnych a także doświadczania przemocy przez młodzież.

czytaj cały raport


 

ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC

Raport dotyczący badań ankietowych zrealizowanych w 2012 r. został opracowany na podstawie badań zleconych Agencji Usług Profilaktycznych „SILOE” przez Gminę Miejską Starogard Gdański na próbie reprezentatywnej 2092 uczniów.

Badaniami objęto trzy próby:
– uczniów klas VI ze starogardzkich szkół podstawowych 490 uczniów – 24 klasy,
– uczniów klas II starogardzkich szkół gimnazjalnych 576 uczniów – 26 klas,
– uczniowie klas I starogardzkich szkół ponadgimnazjalnych + ZSP w Owidzu 1026 uczniów – 37 klas.

Opracowanie jest kontynuacją badań przeprowadzonych w 2009 roku na podobnej populacji dzieci i młodzieży.
Kwestionariusz ankiety został rozszerzony o dwa zagadnienia: wdychanie większych ilości tabaki oraz używanie napojów energetyzujących, nowe zjawiska budzące wśród profesjonalistów uzasadniony niepokój. Pozostałe obszary badawcze oraz konstrukcja ankiety zostały niezmienione. Umożliwiło to dokonanie analizy porównawczej wyników badań z roku 2012 i 2009 oraz oszacowanie dynamiki zmian dotyczących używania substancji psychoaktywnych a także doświadczania przemocy przez młodzież.

czytaj cały raport (plik .pdf, rozmiar 5 888 KB)


ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC
Raport dotyczący badań ankietowych zrealizowanych w 2009 roku

W czerwcu 2009 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański zrealizowano audytoryjne badania ankietowe na próbie reprezentatywnej 1915 uczniów.
Badaniami objęto trzy próby:
• uczniów wszystkich klas VI ze starogardzkich szkół podstawowych 532 uczniów – 25 klas
• uczniów wszystkich klas II starogardzkich szkół gimnazjalnych 594 uczniów – 27 klas
• uczniowie klas I starogardzkich szkół ponadgimnazjalnych +ZSP w Owidzu 789 uczniów – 33 klasy

Materiał badawczy uzyskany od 1915 osób zweryfikowano i ze względu na poważne błędy formalne odrzucono 26 kwestionariuszy. Analizie poddano więc 1889 ankiet. Badania przeprowadzono wg metodologii opracowanej przez Agencję Usług profilaktycznych „Siloe”.
Zebranie informacji dotyczących używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych, rozpoznanie postaw młodzieży w tym zakresie oraz pozyskanie informacji na temat doświadczania różnych form przemocy to cele główne badania.
Przy wyznaczaniu głównego celu ustalono kilka celów operacyjnych:
• zbadanie zjawiska używania przez młodzież szkolną alkoholu
• oszacowanie ilościowe problemu palenia tytoniu
• zbadanie zagadnień związanych z używaniem substancji psychoaktywnych innych niż alkohol i nikotyna
• rozpoznanie związków między rodzajem więzi a przemocą w rodzinie i przemocą rówieśniczą.

czytaj cały raport (plik .pdf, wielkość 930 kb)