Wychowanie przedszkolne – otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w naszym mieście i zaprasza do składania ofert.

§ 1. Cel konkursu i rodzaj zadania
1. Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych lub niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 17 ust. 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o finansowaniu.
2. Celem zadania jest zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, będącym mieszkańcami Miasta Starogard Gdański na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
3. Uprawnionymi do udziału w konkursie są organy prowadzące niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego zwane dalej „niepublicznymi przedszkolami”, które zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
4. Wyłonione w drodze konkursu niepubliczne przedszkola będą realizowały zadanie w terminie umożliwiającym przyjętemu dziecku uczęszczanie do danej placówki wychowania przedszkolnego do czasu zakończenia przez niego korzystania z wychowania przedszkolnego.

§ 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
Łącznie na realizację tego zadania przeznacza się kwotę w wysokości:
1) w roku 2019 – 726 588,00 zł,
2) w roku 2020 – 2 179 766,00 zł.

§ 3. Wysokość planowanej dotacji w przeliczeniu na jedno dziecko
Wysokość dotacji na każde dziecko, uczęszczające do przedszkola niepublicznego lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wyłonionego w otwartym konkursie ofert, będzie wynosić 100% wysokości wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

§ 4. Warunki przyznawania dotacji
1. Dotacja jest przyznawana na dofinansowanie realizacji zadań przez niepubliczne przedszkole, wyłonione w otwartym konkursie ofert i może być wydatkowana zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu.
2. Dotacja będzie udzielana, rozliczana i kontrolowana w trybie określonym w uchwale nr XLIX/502/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem rejestrującym (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 656).
3. Dotacja przyznana będzie niepublicznemu przedszkolu wyłonionemu w otwartym konkursie ofert, spełniającemu następujące warunki określone w ustawie o finansowaniu:
1) będzie spełniało warunki określone w art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Gminę Miejską Starogard Gdański dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański;
2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez Radę Miasta Starogard Gdański, na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o finansowaniu;
3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;
4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym, nie przekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, określone w rozdziale 6 ustawy. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz ustalone przez Radę Miasta Starogard Gdański, na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
7) Podmiot realizujący zadanie objęte otwartym konkursem ofert, zobowiązany jest do zapewnienia następujących standardów wychowania przedszkolnego, obowiązujących w publicznych przedszkolach:
a) zapewnienie możliwości korzystania z usług świadczonych przez przedszkole w godzinach od 06:30 do 17:00;
b) zapewnienie możliwości korzystania z wyżywienia.

§ 5. Termin realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.
2. Miejsce realizacji zadania: granice administracyjne Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

§ 6. Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzeźroczystej, opieczętowanej i trwale zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
2. Koperta musi być zaadresowana i opisana następująco: Urząd Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański „Oferta na otwarty konkurs niepublicznych przedszkoli”.
3. Oferty wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biurze Obsługi Klienta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2019 r. do godziny 17:00. Liczy się data złożenia do Urzędu, a nie data nadania przez operatora pocztowego.
4. Oferty złożone po terminie o którym mowa w ust. 3 nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.

§ 7. Wymagane do przedłożenia dokumenty
1. Obligatoryjnie należy złożyć:
1) wypełnioną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, zawierającą, m.in.: informację o planowanej liczbie uczniów podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego przedszkole niepubliczne, a w przypadku prowadzenia tego przedszkola przez kilka osób fizycznych – podpisaną przez wszystkie te osoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia
2) wydruk z CEIDG lub kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy organem prowadzącym jest osoba prawna;
3) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku podpisania oferty przez osoby upoważnione przez organ prowadzący.
4) dokument potwierdzający prawo do zajmowania lokalu, w którym ma być realizowane zadanie z podaniem formy dysponowania (akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu)
2. Poza dokumentami wymienionymi w § 7 ust. 1 oferent może dołączyć zdjęcia pomieszczeń przedszkola, terenu wokół przedszkola, w tym placu zabaw, a także informację o miejscach parkingowych przynależnych lokalizacji przedszkola.

§ 8. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. Wszystkie oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jej zakończeniu.
2. Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłaszając otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wyznacza jej przewodniczącego.
3. Do zadań komisji należy ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym oraz wskazanie ofert, które rokują najwyższą jakość wykonania zadania.
4. W postępowaniu konkursowym odrzuca się oferty, które:
1) zostały złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
2) zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta;
3) nie zawierają informacji i dokumentów, o których mowa w § 7 ust.1 i mimo wezwania nie zostały uzupełnione.
5. Ocena formalna ofert polega na porównaniu ofert z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu.
6. W przypadku oferty niespełniającej wymogów formalnych komisja konkursowa może, po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej oferty, wezwać oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.
7. Oferty spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej.
8. Komisja ocenia oferty merytorycznie według kryteriów wyboru określonych w Uchwale Nr XLIX/506/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert ze zmianami wynikającymi z uchwały nr VII/61/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2019 r.

§ 9. Maksymalna liczba wolnych miejsc w niepublicznych przedszkolach, które Gmina Miejska Starogard Gdański zamierza pozyskać w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
Łącznie w wyniku otwartego konkursu ofert Gmina Miejska Starogard Gdański zamierza pozyskać około 280 miejsc w niepublicznych przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego.

§ 10. Informacja o podmiotach, które realizowały to zadanie w trzech latach poprzedzających ogłaszany konkurs i wysokość dotacji, jaką otrzymały na realizację zadania
W roku szkolnym 2018/2019 zadanie realizują następujące podmioty:

l.p.
Nazwa niepublicznego przedszkola oraz jego siedziba
Organ prowadzący
Kwota udzielonej dotacji w zł
wg stanu na dzień ogłoszenia konkursu
1.
Przedszkole Przylesie
ul. Leszczynowa 3
83-200 Starogard Gdański
KORPIO Magdalena Stańczak- Łepek
736.407,64
2.
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pluszowy Miś”
ul. Gdańska 7/1
3-200 Starogard Gdański
Martyna Bunikowska
155.371,50

§ 11. Rozstrzygnięcie i termin dokonania wyboru ofert
1. W celu otwarcia kopert z ofertami posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, w dniu 11 lipca 2019 r. o godzinie 10:00.
2. Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji konkursowej przewodniczący komisji przekazuje Prezydentowi Miasta Starogard Gdański dokumentację konkursową oraz wskazuje oferty, które rokują najwyższą jakość wykonania zadania Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.
3. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Starogard Gdański, w siedzibie urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Starogard Gdański.
5. Prezydent Miasta Starogard Gdański może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert lub unieważnić go bez podania przyczyny. Informację o braku rozstrzygnięcia podaje do publicznej wiadomości w sposób, o którym mowa w ust. 4.
6. Ostateczną decyzję o wyborze oferty konkursowej na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020-2020/2021”, podejmuje Prezydent Miasta Starogard Gdański w drodze zarządzenia.
7. Od decyzji Prezydenta Miasta Starogard Gdański nie przysługuje odwołanie.

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl