Uchwała dotycząca ROD – konsultacje społeczne

Uchwała w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta Starogard Gdański stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański – konsultacje społeczne

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta Starogard Gdański stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Działając na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta Starogard Gdański stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt uchwały przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Formularz uwag do projektu uchwały pobrać można ze strony bip.starogard.pl lub starogard.pl

Na uwagi oczekujemy w terminie od 18 maja do 25 maja 2021 r., można je składać na załączonym formularzu uwag w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01) ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać w wersji elektronicznej na adres sylwia.ossowska@um.starogard.pl.

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Informacji w sprawie projektu uchwały udziela Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży, Sylwia Ossowska, 83-200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 1, tel. 881 200 480, e-mail sylwia.ossowska@um.starogard.pl

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl