Stypendium kulturalne – konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami oraz ustalenia ich wysokości.

Działając na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami oraz ustalenia ich wysokości.

Projekt uchwały przedkładany jest do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Informacji w sprawie udziela Anna Gracz pracownik Wydziału Informacji Społecznej ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, pok 125, tel. 58 530 60 93, e-mail anna.gracz@um.starogard.pl

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 11 do 24 października 2017 r. na formularzu znajdującym się w plikach do pobrania w formie:          
elektronicznejanna.gracz@um.starogard.pl      
– listownej na adres: Wydział Informacji Społecznej – Urząd Miasta Starogard Gd., 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6,
– osobiście, dostarczając wypełniony formularz Wydział Informacji Społecznej, pokój 125 w Urzędzie Miasta lub składając w Biurze Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01)

O terminie decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Starogard Gd. Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Załączniki:
1) Projekt Uchwały Projekt_Uchwała_Stypendia_2017  
2) Wniosek o stypendium Wniosek o stypendium.     
3) Formularz sprawozdania Formularz sprawozdania_stypendium   
4) Formularz uwag formularz-uwag_konsultacje społ    

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl