Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2023

Na podstawie Uchwały Nr LI/617/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2023.

Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

wsparcie informacyjne, szkoleniowe, techniczne i finansowe oddolnych inicjatyw mieszkańców poprzez zlecenie organizacji lokalnego konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – 30 000,- zł.

Termin realizacji zadania:

od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,http://bip.starogard.pl http://Witkac.pl Informacji w sprawie konkursu udziela pracownicy urzędu: Ewa Radkowska Duda, Sylwia Ossowska – tel. 58 530 6134,rwzop@um.starogard.pl

Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu http://Witkac.pl do dnia 19 stycznia 2023 r. godz. 15.00.

Potwierdzenie złożenia oferty lub wydrukowaną ofertę zawierającą sumę kontrolną zgodną z sumą wskazaną w serwisie Witkac.pl, w wersji papierowej należy złożyć do dnia 23 stycznia 2023 r., do godz. 15.30 do siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, po uprzednim podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu o ogłoszeniu konkursu oraz w załączniku do zarządzenia stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI:

zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

załącznik do zarządzenia – ogłoszenie o konkursie