Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Kociewskiej

Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert na wolne stanowisko dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury – Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Na podstawie art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz § 10 Statutu Samorządowej Instytucji Kultury – Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVI/602/2018 Rady Miasta Starogardu Gdańskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. ogłasza się, co następuje:

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury – Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. ul. Boczna 2, 83-200 Starogard Gdański.

I
1. Konkurs zostanie ogłoszony na stronach www: instytucji kultury, Organizatora Samorządowej Instytucji Kultury – Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim oraz na bip.starogard.pl i w biuletynie samorządowym „Starogardzki Ratusz”.
2. Termin składania wniosków – od 05.05.2020 do 08.06.2020 r.

II
1. Stanowisko pracy:
Dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim

2. Niezbędne wymagania:
– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym,
– nieposzlakowana opinia,
– udokumentowane wykształcenie wyższe magisterskie,
– znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
– wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji,
-znajomość wykorzystania biurowych programów informatycznych w bieżącej pracy.
Konieczna wiedza specjalistyczna:
– znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym.

3. Pożądane wymagania:
– wykształcenie z zakresu organizacji i zarządzania uzyskane w formie studiów licencjackich, magisterskich, wyższych studiów zawodowych, studiów podyplomowych lub udokumentowanych kursów/szkoleń,
– znajomość przepisów o samorządzie gminnym, o muzeach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej instytucji kultury, prawa pracy,
– znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych,
– znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych,
– do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje
– umiejętność kierowania zespołem oraz predyspozycje, zdolności menedżerskie i organizatorskie.

4. Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:
– podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim,
– CV,
– kwestionariusz osobowy,
– kserokopie świadectw pracy,
– autorskie opracowanie koncepcji programowo–organizacyjnej Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim na okres 3 lat, uwzględniającej możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, wraz z pisemnym oświadczeniem o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do w/w opracowania na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański, (maksymalnie 15 stron A4)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kursy kwalifikacyjne bądź inne formy kształcenia,
– podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– podpisane oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
– podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1440 z późn. zm),
– podpisaną zgodę na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
5. Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie.
6. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury – Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim” lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta mieszczącego się w Urzędzie Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański pokój Nr 01 (parter) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2020 r. Koncepcja programowo–organizacyjna Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim nie podlega zwrotowi i może być wykorzystana przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
7. Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno–finansowych Dyrektora Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim udziela Wydział Informacji Społecznej Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6 w Starogardzie Gdańskim, pokój 125, codziennie w godzinach pracy Urzędu.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Pani Anna Gracz – Inspektor Wydziału Informacji Społecznej, tel. 58 530-60-93, Anna.Gracz@um.starogard.pl
8. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent powoła komisję konkursową (dalej zwaną komisją), zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 r. poz. 194), i określi tryb jej pracy.
9. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach:
I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
10. Rozpatrzenie wniosków przez Komisję nastąpi w termie do 14 dni po upływie terminu ich składania.
11. Zakres głównych zadań Dyrektora, zgodnie z zapisami statutu § 11 Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim obejmuje:
a) współpraca z organami organizatora w celu realizacji zadań statutowych MZK,
b) ustalanie programów działalności MZK,
c) reprezentowanie MZK na zewnątrz,
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników MZK,
e) właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi.
12. Dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim zostanie powołany przez Prezydenta Miasta na okres od 3 do 7 lat. Przewidywany termin objęcia stanowiska sierpień 2020 r.
13. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Starogard Gdański po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prezydent Miasta Starogard Gdański zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.