Ogłoszenie o konkursie dla przedszkoli niepublicznych


Poniżej szczegółowe informacje o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019”, określone w załączniku nr 1 do ww zarządzenia.

Urząd Miasta Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański
„Oferta na otwarty konkurs niepublicznych przedszkoli”

I.  Rodzaj zadania:
1. Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o finansowaniu.
2. Celem zadania jest zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, będącym mieszkańcami Gminy Miejskiej Starogard Gdański na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Łącznie na realizację tego zadania przeznacza się kwotę w wysokości:
1) w roku 2018 – 663 085,44 zł,
2) w roku 2019 – 1 326 170,88 zł.

III.  Wysokość planowanej dotacji w przeliczeniu na jedno dziecko:
Wysokość dotacji na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, a uczęszczające do niepublicznego przedszkola wyłonionego w otwartym konkursie ofert, będzie równa podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miejską Starogard Gdański .
Od dnia 01 stycznia 2018 r. miesięczna podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Miejską Starogard Gdański, po aktualizacji w miesiącu kwietniu br. wynosi 511,64 zł. Kwota ta będzie podlegała kolejnej aktualizacji, w miesiącu październiku 2018 roku.

IV.  Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2. Miejsce realizacji zadania: granice administracyjne Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
3. O przyznanie dotacji ubiegać się mogą osoby fizyczne i osoby prawne, prowadzące na terenie Gminy Miejskie Starogard Gdański przedszkola niepubliczne ogólnodostępne, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
4. Dotacja jest przyznawana na dofinansowanie realizacji zadań przez przedszkole niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert i może być wydatkowana zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu
5. Dotacja będzie udzielana, rozliczana i kontrolowana w trybie określonym w uchwale nr XLIX/502/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem rejestrującym (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 656).
6. Dotacja przyznana będzie niepublicznemu przedszkolu wyłonionemu w otwartym konkursie ofert, spełniającemu następujące warunki określone w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu:
1) będzie spełniało warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Gminę Miejską Starogard Gdański dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański;
2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez Radę Miasta Starogard Gdański, na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o finansowaniu;
3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;
4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym, nie przekraczającą maksymalnej liczby uczniów
w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, określone w rozdziale 6 ustawy. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz ustalone przez Radę Miasta Starogard Gdański, na podstawie art 131 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
7) Podmiot realizujący zadanie objęte otwartym konkursem ofert, zobowiązany jest do zapewnienia następujących standardów wychowania przedszkolnego, obowiązujących w publicznych przedszkolach:
a) zapewnienie możliwości korzystania z usług świadczonych przez przedszkole w godzinach od 06:30 do 17:00;
b) zapewnienie możliwości korzystania z wyżywienia.

V.  Tryb, miejsce i sposób składania ofert:
1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzeźroczystej, opieczętowanej i trwale zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Koperta musi być zaadresowana i opisana następująco:

Urząd Miasta Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański
„Oferta na otwarty konkurs niepublicznych przedszkoli”

2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biurze Obsługi Klienta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2018 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.

VI.  Wymagane do przedłożenia dokumenty:
1. Obligatoryjnie należy złożyć:
1) wypełnioną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, zawierającą, m.in.: informację o planowanej liczbie uczniów podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego przedszkole niepubliczne, a w przypadku prowadzenia tego przedszkola przez kilka osób fizycznych – podpisaną przez wszystkie te osoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia
2) wydruk z CEIDG lub kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy organem prowadzącym jest osoba prawna;
3) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku podpisania oferty przez osoby upoważnione przez organ prowadzący.
4) dokument potwierdzający prawo do zajmowania lokalu, w którym ma być realizowane zadanie z podaniem formy dysponowania (akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu)
2. Poza dokumentami wymienionymi w pkt VI ppkt 1 oferent może dołączyć zdjęcia pomieszczeń przedszkola, terenu wokół przedszkola, w tym placu zabaw, a także informację o miejscach parkingowych przynależnych lokalizacji przedszkola.

VII.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Wszystkie oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jej zakończeniu.
2. W postępowaniu konkursowym odrzuca się oferty, które:
a) zostały złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu;
b) podpisane są przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta;
c) nie zawierają wymaganych dokumentów;
d) nie zawierają informacji umożliwiających ich merytoryczną ocenę.
3. W przypadku oferty niespełniającej wymogów formalnych komisja konkursowa może, po
przeprowadzeniu weryfikacji formalnej oferty, wezwać oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.
4. Komisja ocenia oferty merytorycznie według kryteriów wyboru określonych w Uchwale Nr XLIX/506/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w ciągu 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt V ppkt 2.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański, w siedzibie urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
7. Prezydent Miasta Starogard Gdański może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Informację o braku rozstrzygnięcia podaje do publicznej wiadomości w sposób, o którym mowa w pkt VII ppkt 6.
VIII.  Maksymalna liczba wolnych miejsc w niepublicznych przedszkolach, które Gmina Miejska Starogard Gdański zamierza pozyskać w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert:
Łącznie w wyniku otwartego konkursu ofert Gmina Miejska Starogard Gdański zamierza pozyskać 324 miejsca w niepublicznych przedszkolach.
IX.  Informacja o podmiotach, które realizowały to zadanie w trzech latach poprzedzających ogłaszany konkurs i wysokość dotacji, jaką otrzymały na realizację zadania:
Brak informacji z uwagi na ogłoszenie po raz pierwszy otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach.
X.  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert:
1. Po analizie złożonych ofert, niezwłocznie po zakończeniu prac komisji konkursowej przewodniczący komisji przekazuje Prezydentowi Miasta Starogard Gdański dokumentację konkursową i przedłoży rekomendacje Prezydentowi Miasta Starogard Gdański, co do wyboru oferty.
2. Komisja może rekomendować kilka przedszkoli, aż do wyczerpania miejsc.
3. Ostateczną decyzję o wyborze oferty konkursowej na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019”, podejmuje Prezydent Miasta Starogard Gdański w drodze zarządzenia.
4. Od decyzji Prezydenta Miasta Starogard Gdański nie przysługuje odwołanie.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
-//-
Janusz Stankowiak

W załączeniu: FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

Treść uchwał:
1. nr XLIX/506/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 657);
2. nr XLIX/502/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem rejestrującym (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 656);
3. nr LI/532/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 1630).
dostępna jest na stronie: https://bip.starogard.pl/Article/get/id,20815.html

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl