Nagrody i wyróżnienia sportowe – konsultacje społeczne uchwały

Od 15 września do 22 września 2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień „Utalentowanego Młodego Sportowca”, „Sportowca Roku”, „Trenera Roku”, „Działacza Sportowego Roku” oraz „Sportowej Imprezy Roku” za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej. Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności kluby sportowe.

Projekt uchwały dotyczy kwestii określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień „Utalentowanego Młodego Sportowca”, „Sportowca Roku”, „Trenera Roku”, „Działacza Sportowego Roku” oraz „Sportowej Imprezy Roku” za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej.

Wszelkie uwagi i sugestie w odniesieniu do zapisów zawartych w dokumencie należy wpisać do załączonego formularza i przesłać w terminie od 15 września do 22 września 2021r.:
• elektronicznie na adres: magdalena.urbanowicz@um.starogard.pl
• listownie na adres: Urząd Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem „uchwała nagrody i wyróżnienia sportowe”,
• osobiście, dostarczając wypełniony formularz do Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem „uchwała nagrody i wyróżnienia sportowe”,
• faxem na numer: 58 530 61 11.

Projekty uchwały dostępny jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz na stronie BIP.
https://bip.starogard.pl/a,23573,ogloszenie-o-przeprowadzeniu-konsultacji-projektu-uchwaly-rady-miasta-starogard-gdanski-w-sprawie-ok.html

O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Starogard Gdański. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Konsultacje mają pomóc w zebraniu uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności klubów sportowych, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji może ulegać zmianom.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl