Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na konsultacje społeczne. Od 5 do 17 października można zgłaszać uwagi do Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w w/w ustawie na 2018 rok.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu, który zamieszczony jest w załączniku do pobrania. Ewentualne uwagi i sugestie w odniesieniu do zapisów dokumentu należy wpisać do załączonego formularza i przesłać go w terminie od 5 do 17 października:
elektronicznie na adres: ngo@um.starogard.pl,
listownie na adres: Urząd Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem „Program współpracy z NGO 2018”,
osobiście, dostarczając wypełniony formularz do Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem „Program współpracy z NGO 2018”

Projekt programu dostępny jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz w Wydziale Spraw Społecznych.

Konsultacje mają pomóc w zebraniu uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie ulegał zmianom.

O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Starogard Gdański. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Załączniki:

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl