Konsultacje społeczne

„Strategia Rozwoju Elektromobilności w Starogardzie Gdańskim na lata 2020-2036” – ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Działając na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. nr 144 poz. 2810) Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Starogardzie Gdańskim na lata 2020-2036”.

Projekt dokumentu przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie mieszkańców oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Przedmiotowy dokument strategiczny w całości finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy dotacji. Dokument ten ma formę projektu, zatem w toku konsultacji, po analizie sugerowanych zapisów, może ulegać zmianom.
Konsultacje przeprowadzane są w sposób zdalny w formie mailowej. Uwagi do projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Starogardzie Gdańskim na lata 2020-2036” należy przesyłać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański na adres e-mail: srodowisko@um.starogard.pl (w temacie wiadomości z uwagami prosimy wpisać „Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Starogardzie Gdańskim na lata 2020-2036”).

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych dokument zostanie przedłożony Radzie Miasta Starogard Gdański celem przyjęcia go w formie uchwały.
Na uwagi oczekujemy w terminie od 16.09.2020 r. do 30.09.2020 r.
Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronach bip.starogard.pl, starogard.pl oraz czystemiasto.starogard.pl.

Szczegóły projektu: Strategia Rozwoju Elektromobilności w Starogardzie Gdańskim na lata 2020-2036