Aktualizacja LPR

Na przełomie 2007-2008 roku Prezydent Miasta zalecił przeprowadzenie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konieczność aktualizacji wynikła z dążenia władz miejskich do przedyskutowania z mieszkańcami zagadnień rewitalizacji w kontekstach: społecznym, ekonomicznych i przestrzennym. Powstała również potrzeba dostosowania dokumentu do wymogów stawianych przez Instytucję Zarządzającą RPO WP przed projektami ubiegającymi się o dofinansowanie z funduszy europejskich.
Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji przeprowadzono opierając się na decyzjach wypracowanych metodą konsensusu w trakcie spotkań warsztatowych i konsultacyjnych przeprowadzonych z udziałem mieszkańców miasta a także konsultując proponowane zapisy programu ze społecznością lokalną Starogardu za pośrednictwem przeprowadzonych dwóch badań socjologicznych.
Łącznie w miesiącach lutym i maju 2008 roku przeprowadzono pięć spotkań warsztatowych. Całością prac związanych z aktualizacją LPR kierował dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Badania socjologiczne z ramienia Towarzystwa Urbanistów Polskich przeprowadziła dr Małgorzata Dymnicka.