Największy budżet w historii miasta przyjęty

W środę 28 grudnia Rada Miasta Starogard Gdański jednomyślnie 20 głosami „za” przyjęła budżet miasta na rok 2017. To największy i najbardziej prorozwojowy budżet ze wszystkich od poczatku samorządności.  Nie tylko przekroczył kwotę 200 mln zł, ale w 2017 roku na zadania inwestycyjne miasto przeznaczy rekordową sumę prawie 60 mln zł.

Przyszłoroczne dochody wyniosą 218 200 983 zł, natomiast wydatki 223 607 264 zł. To o ponad 60 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.

Od lat największy udział w wydatkach miasta stanowi oświata, bo aż 27,4 %. – W 2017 na edukację i wychowanie podobnie jak w ubiegłym roku wydamy ponad 61 milionów złotych – mówi Dariusz Denis, Skarbnik Miasta. – Ponad 38 mln zł będzie pochodzić z subwencji, pozostałą kwotę musimy wyłożyć z własnego budżetu – dodaje skarbnik.

Najbardziej prorozwojowy budżet w historii miasta

– Musimy się liczyć z tym, że zgodnie z przyjętą reformą oświaty najprawdopodobniej od 1 września 2017 roku rozpocznie się proces wygaszania gimnazjów – zwraca uwagę prezydent Janusz Stankowiak- Sześcioletnie szkoły podstawowe z mocy prawa przekształcą się w ośmioletnie szkoły powszechne. Dotychczasowe gimnazja trzeba będzie przekształcić albo w szkołę podstawową, albo w liceum. To będzie wymagało wielu decyzji również finansowych. Prawdopodobnie dopiero na wiosnę 2017 poznamy rzeczywiste koszty tej reformy. Starogard jest miastem wielu potrzeb. Musieliśmy określić priorytety, dlatego przy ustalaniu budżetu na przyszły rok, główny nacisk położyliśmy na inwestycje. To konsekwencja tegorocznej pracy w celu pozyskania dodatkowych pieniędzy z Unii Europejskiej na rozwój miasta. Udało nam się otrzymać rekordowe dofinansowanie na zadania, które rozpoczną się w przyszłym roku. Właśnie one stały się priorytetem przy planowaniu wydatków Gminy na 2017 rok. Chcemy maksymalnie wykorzystać możliwości jakie oferuje Unia, aby poprawić miejską infrastrukturę. Dlatego planujemy nie tylko zrealizować zadania już dofinansowane, ale starać się o nowe środki na nowe inwestycje i działania społeczne.

W 2017 roku na inwestycje zaplanowano kwotę 59 187 863 zł. Ponad 30 mln zł będzie pochodzić ze środków zewnętrznych, głównie z Unii Europejskiej. 29 mln zł miasto wyda na inwestycje z własnego budżetu. Dla porównania w 2016 roku miejskie inwestycje konszowały 16,5 mln zł.

Najważniejsze inwestycje 2017 roku

Do najważniejszych przyszłorocznych inwestycji należeć będą:
1. budowa integracyjnego węzła komunikacyjnego,
2. modernizacja parku miejskiego i terenów wzdłuż Wierzycy,
3. rozpoczęcie prac przy przebudowie Rynku,
4. przebudowa ul. Kościuszki na odc. od skrzyżowania z ul. Pelplińską do ronda Pitagorasa,
5. termomodernizacja trzech szkół – PSP 1, PSP 4 i Zespołu Szkół Publicznych,
6. budowa i modernizacja dróg
7. budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Poziomkowa-Malinowa oraz w Żabnie
8. budowa parku „Nowe Oblicze” przy SCK
9. realizacja zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego

Harmonijny rozwój miasta

– Wykonanie budżetu na 2017 roku nie będzie łatwe – przyznaje Janusz Stankowiak. – Zadania, które sobie wyznaczyliśmy, będą wymagały konsekwencji, wielkiej dyscypliny finansowej i dużych oszczędności. Nie zabraknie jednak środków na dotacje dla organizacji pozarządowych, na sport i kulturę, zrealizujemy też wszystkie zadania budżetu obywatelskiego. Mimo, że budżet na 2017 rok jest wyjątkowo proinwestycyjny, wszystkie pozostałe dziedziny życia społecznego będą funkcjonowały harmonijnie – zapewnia dalej prezydent. – Chcę, aby Starogard się rozwijał, piękniał i żeby mieszkańcom żyło się w nim lepiej i przyjaźniej.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku pozytywnie zaopiniowała zaproponowany projekt budżetu. W związku z tym bez przeszkód przewodniczący Rady Miasta poddał go pod głosowanie na sesji w dniu 28 grudnia 2016 roku. Na sali było obecnych 20 radnych. Radni przyjęli budżet na 2017 roku jednogłośnie 20 głosami „za”. Na koniec prezydent podziękował Radzie za podjętą decyzję i zapewnił, że wspólnymi siłami zrealizują ten największy w historii miasta budżet z korzyścią dla mieszkańców. Podziękował też wszystkim pracownikom Urzędu, którzy opracowali dokument. –  Przed nami pomyślna przyszłość – powiedział Stankowiak, czego życzymy władzom miasta i wszystkim starogardzianom.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl