Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji projektu Przeciwdziałania Narkomanii

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu oczekiwania na uwagi do projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

Szczegółowe informacje pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20058.html

Ogłoszenie
o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

Działając na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia
29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt uchwały przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Formularz uwag do projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Starogard Gdański pobrać można ze strony www.starogard.pl, zakładka „organizacje pozarządowe” lub otrzymać pocztą elektroniczną po uprzednim zwróceniu się do Wydziału Spraw Społecznych wss@um.starogard.pl.

Na uwagi oczekujemy w terminie od 9 grudnia do 15 grudnia 2016 r., można je składać na załączonym formularzu uwag w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01) ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać w wersji elektronicznej na adres wss@um.starogard.pl.

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.starogard.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Informacji w sprawie projektu uchwały udziela Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Patrycja Dziewiątkowska-Dudek, ul. Gdańska 6, II piętro, pok. nr 211B, tel. 58 530 60 91, e-mail wss@um.starogard.pl

Prezydent Miasta
(-) Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl