HORYZONT 2020 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji

Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program finansujący badania naukowe i innowacje. Budżet programu na lata 2014-2020,  wynoszący prawie 80 mld Euro,jest przeznaczony na wzmocnienie pozycji Unii Europejskiej jako  światowego lidera w dziedzinie nauki oraz na wsparcie  europejskiego wzrostu gospodarczego. Program jest skierowany do podmiotów państw UE i państw stowarzyszonych z programem Horyzont 2020.

Struktura programu Horyzont 2020
Struktura programu Horyzont 2020 opiera się na trzech głównych filarach, uzupełnianych dodatkowymi działaniami horyzontalnymi:

I FILAR
Doskonała baza naukowa

 • Granty Europejskie Rady ds. Badań naukowych
 • Przyszłe i powstające technologie
 • Akcje Marii Skłodowskiej-Curie
 • Infrastruktura badawcza

II FILAR
Wiodąca pozycja w przemyśle

 • Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych
 • Dostęp do finansowania ryzyka
 • Innowacje ew MŚP

III FILAR
Wyzwania społeczne

 • Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
 • Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka
 • Bezpieczna, czysta i efektywna energia
 • Inteligentny, zielony  i zintegrowany transport
 • Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i  surowce
 • Europa w zmieniają cum się świecie-integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
 • Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

DZIAŁANIA HORYZONTALNE

 • Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa
 • Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa
 • Działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego nienależące do obszaru badań jądrowych
 • Europejski Instytut Innowacji i Technologii
 • EUROATOM

Formalne zasady uczestnictwa

 • Projekty wyłaniane w konkursach ogłaszanych przez Komisję Europejską na Portalu Uczestnika
 • Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych
 • Wyjątek stanowią projekty realizowane przez 1 podmiot w ramach:
  • badań o charakterze pionierskim
  • działań adresowanych do innowacyjnych w skali Europy MŚP
  • działań koordynacyjnych i wspierających
  • działań w zakresie mobilności
 • Poziom finansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
 • Jednolity ryczałt na koszty pośrednie dla wszystkich beneficjentów w wysokości 25% całkowitych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem podwykonawstwaGłówne typy projektów

Typ projektu

Cel Projektu

Badawczo-innowacyjna

Wygenerowanie nowej wiedzy, technologii, produktów i usług

Innowacyjny

Opracowanie planów i systemów lub projektów nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów,procesów lub usług, w tym przygotowanie prototypów, testowanie, demonstracje, projekty pilotażowe, walidacja produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe

Akcje wspierające i koordynujące

Promowanie współpracy, koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej oraz wspomaganie realizacji programu ramowego

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na badania
o charakterze pionierskim

Wygenerowanie nowej wiedzy o przełomowym znaczeniu dla całej nauki, przekraczającej granice obecnego stanu wiedzy

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie

Wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego Europy poprzez mobilność naukowców – wymiana kadry i szkolenia

Instrument dla MSP

Wspieranie procesu tworzenia innowacji, od stadium wykonalności do etapu komercjalizacji

Regionalny Punkt kontaktowy
Programów Ramowych UE
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel.: (58) 347 24 12, (58) 348 66 48
(58) 348 60 58

e-mail: proeuro@pg.gda.pl
www.rpkgdansk.pl

Pliki do pobrania:
Wsparcie na uzyskanie grantu. Oferta PARP dla małych i średnich firm aplikujących w programach ramowych
Fast Track to Innovation (Szybka Ścieżka do Innowacji). Zasady aplikowania oraz przygotowania wniosków
Instrument MŚP. Zasady aplikowania i przygotowania wniosków projektowych

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl