Zmiana zasad rozliczania wpłat podatków

Informacja o zmianie zasad rozliczania wpłat podatków obowiązujących od dnia 01.01.2020 r. w związku ze zmianą art. 62 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa

Wydział Ewidencji Dochodów i Windykacji informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. zmianie uległy przepisy art. 62 § 1 Ordynacji Podatkowej (t.j. Dz.U z 2019r. poz. 900 ze zm.) otrzymał brzmienie:

„Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.”

Zmieniony przepis skutkuje tym, że w przypadku wystąpienia zaległości podatkowych i bieżących zobowiązań we wskazanym rodzaju podatku organ podatkowy najpierw zaliczy wpłatę na te zaległości. Tylko w sytuacji braku zaległości podatkowych z różnych tytułów – organ podatkowy zaliczy wpłatę na wskazane przez podatnika bieżące zobowiązanie, chyba że podatnik nie wskaże na jaki rodzaj bieżącego zobowiązania dokonuje wpłaty to organ podatkowy zaliczy wpłatę na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika.
Natomiast, jeżeli podatnik nie wskaże rodzaju podatku zaległego to organ podatkowy zaliczy wpłatę na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Wskazany przepis art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do wpłat dokonanych od 1 stycznia 2020 r., bez względu na to czy podatnik wpłaca bieżące zobowiązanie powstałe w 2020 r., czy wcześniejsze zaległości podatkowe powstałe przed 1 stycznia 2020 r.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl