Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Miasta Starogard Gdański zaplanowanej na dzień 24.01.2018 r.

Zapraszam na XLIX sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu:
24 stycznia (środa) 2018 r. o godz. 12.00

z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie XLIX sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 05.12.2017 r. do 28.12.2017 r.
6. Interpelacje radnych (pisemne).
7. Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożone na poprzedniej sesji.
8. Zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański za 2017 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański,

3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na kolejny okres do 3 lat,

4) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na kolejny okres do 3 lat,

5) współdziałania z Powiatem Starogardzkim,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe,

8) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem rejestrującym,

9) zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Starogardzie Gdańskim,

10) wyrażenia zgody na zawarcie z Pomorskim Kuratorem Oświaty umowy najmu lokalu użytkowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim na kolejny okres do trzech lat,

11) wyrażenia zgody na zawarcie z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku umowy najmu lokalu użytkowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim na kolejny okres do trzech lat,

12) przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert,

13) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu,

14) przyznawania nagrody najlepszemu dzielnicowemu i policjantowi prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, najlepszemu strażakowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim oraz najlepszemu strażakowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim,

15) przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego” (Pan Łukasz Rusiewicz)

16) przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego” (Pan Piotr Wiśniewski)

17) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański na rok 2018,

18) zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Starogard Gdański na 2018 rok.

12. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
      Starogard Gdański

     Jarosław Czyżewski

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl