Zawiadomienie o LIV sesji Rady Miasta w dniu 28.06.2018 r.

Zapraszam na LIV sesję Rady Miasta Starogard Gdański, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 28 czerwca (czwartek) 2018 r. o godz. 10:00 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LIV sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 08.05.2018 r. do 30.05.2018 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożone na poprzedniej sesji.
8. Zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Informacja o stanie ekonomicznym spółek z udziałem kapitału miejskiego i zakładów komunalnych.
11. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2017 rok.
12. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok.
13. Stanowiska klubów radnych.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok,
2) udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
2) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 4),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 5),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
5) nadania imienia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
7) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pobytu „SENIOR+” w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
8) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
9) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
10) uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański” uchwalonego przez Radę Miasta Starogard Gdański w dniu 28 stycznia 2015 r. uchwałą nr V/27/2015,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
11) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Starogardu Gdańskiego”,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta;
12) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
13) wzniesienia pomnika generała Józefa Hallera w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta.

16. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad LIV sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

Uwaga! Ze względu na dużo rozmiar plików załączników do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański” uchwalonego przez Radę Miasta Starogard Gdański w dniu 28 stycznia 2015 r. uchwałą nr V/27/2015, dokumenty te są dostępne do wglądu w Biurze Rady Miasta w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, pok. 108.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl