Zaproszenie na XVII sesję Rady Miasta

XVII sesja Rady Miasta, odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r., godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta

Porządek obrad:
1. Otwarcie XVII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Informacja Prezydenta Miasta Starogard Gdański o opłacie planistycznej za 2019 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2020-2031 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok:
1) odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2020-2031 oraz projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok;
2) stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
3) przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) stanowiska klubów radnych;
5) dyskusja;
6) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2020-2031;
7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok (zmiana12):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii
i Programów Pomocowych, Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031 (zmiana 12):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii
i Programów Pomocowych, Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016-2019
z perspektywą na lata 2020-2023
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej
i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej
i Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej
i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego
w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej
i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej
i Ochrony Środowiska; Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na kolejne okresy do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej
i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej
i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
4) podjęcie uchwały.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
23. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
24. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
25. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Miasta.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl