Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Miasta

Zapraszam na XLVIII sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 20 grudnia (środa) 2017 r. o godz. 12:00 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 7 listopada 2017 r. do 1 grudnia 2017 r.
6. Interpelacje radnych (pisemne).
7. Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożone na poprzedniej sesji.
8. Zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Informacja o opłacie planistycznej w 2017 roku – załącznik do porządku obrad.
11. Podjęcie uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok:
a) odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 oraz uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok,
b) stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
c) przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
d) stanowiska klubów radnych,
e) podjęcie uchwał w sprawie:
– Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031,
– uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok (zmiana 12),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017 – 2031 (zmiana 11),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

3) zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,

4) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem niepieniężnym,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,

5) udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

6) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

7) przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2020,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,

8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Hallera, Mickiewicza i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

9) zasad funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „Senior +” w Starogardzie Gdańskim oraz trybu kwalifikowania uczestników,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

10) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym,
– stanowisko Komisji Edukacji,

11) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

12) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

13) przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,

14) rozpatrzenia wniosku złożonego do Rady Miasta Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.

13. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl