Zaproszenie na XLVII sesję Rady Miasta

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) zapraszam na XLVII sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu:
           

29 listopada (środa) 2017 r. o godz. 12:00

z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie XLVII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 03.10.2017 r. do 03.11.2017 r.
6. Interpelacje radnych (pisemne).
7. Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożone na poprzedniej sesji.
8. Zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Informacja o stanie pozyskanych środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć i stan ich realizacji.
11. Przygotowanie Gminy Miejskiej Starogard Gdański do akcji „Zima”.
12. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z pobytu delegacji służbowej w Chinach.
13. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok (zmiana 11),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2031 (zmiana 10),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,

3) zmieniająca uchwałę sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,

4) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

5) ustalenia przebiegu dróg o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

6) ustalenia przebiegu dróg gminnych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Hallera, Mickiewicza i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im.Władysława Broniewskiego w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Edukacji,

9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Edukacji,

10) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Edukacji,

11) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Sopot w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i współfinansowania nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego zamieszkałych i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Edukacji,

12) nadania Statutu Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Edukacji,

13) ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

14) „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

15) ustanowienia roku 2018 „Rokiem stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości”,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,

16) przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

17) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.

15. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl