Zaproszenie na XLVI sesję Rady Miasta

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na XLVI sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu: 25 października (środa) 2017 r. o godz. 12.00 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLVI sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta.
5. Wręczenie nagród najlepszym policjantom – zwycięzcom konkursu na najlepszego dziel-nicowego i policjanta prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim za I półrocze 2017 roku.
6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 29.08.2017 r. do 29.09.2017 r.
7. Interpelacje radnych (pisemne).
8. Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożone na poprzedniej sesji.
9. Zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
11. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.
12. Informacja na temat polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański z uwzględnieniem zaawansowania i realizacji programu „Mieszkanie +”- dyskusja.
13. Raport o stanie miasta za rok 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok (zmiana 10),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,

2)Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2031 (zmiana 9),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
-stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,

3)określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rzecz samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wy-nikających z rozliczenia podatku od towarów i usług,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,

4)zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicz-nych
– stanowisko Komisji Edukacji,

5)zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcio-letniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Edukacji,

6)zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcio-letniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Edukacji,

7)terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,

8)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-spodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

9)rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Starogard Gdański .
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej

15. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl