Zaproszenie na XLIV sesję Rady Miasta

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na XLIV sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 30 sierpnia (środa) 2017 r. o godz. 12:00 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego maturzysty.
6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 6.06.2017 r. do 13.07.2017 r.
7. Interpelacje radnych (pisemne).
8. Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożone na poprzedniej sesji.
9. Zapytania radnych.
10. Wręczenie nagród najlepszym maturzystom. (godz. 13.00)
11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
12. Reforma oświaty – proces realizacji.
13. Rewitalizacja Rynku – realizacja planu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2025,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
15. Informacja na temat obwodnicy Starogardu Gdańskiego.
16. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok (zmiana 8),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta
2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2031 (zmiana 7),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czersk,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Edukacji,
6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Edukacji,
7) stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych,
– stanowisko Komisji Edukacji,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Edukacji,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powołania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
10) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
11) utworzenia parku miejskiego na terenie miasta Starogard Gdański, nadania mu nazwy i ustalenia regulaminu korzystania z parku,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
12) uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
13) ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów na parkingu płatnym niestrzeżonym przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
14) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu i umów najmu garaży na kolejne okresy do 3 lat,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
15) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański nieruchomości Skarbu Państwa,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
16) zmiany nazwy „ulica Leona Piesika” na „ulica Złota”,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
17) zmiany nazwy „ulica Przodowników Pracy” na „ulica Bursztynowa”,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
18) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
19) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Rewizyjnej,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
20) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

17. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl