Zaproszenie na XII sesję Rady Miasta

XII Sesja Rady Miasta odbędzie się 26 czerwca 2019 r. , o godz. 10:00 w sali 102 Urzędu Miasta.

Porządek obrad

1. Otwarcie XII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Wręczenie nagród najlepszym policjantom – zwycięzcom konkursu na najlepszego dzielnicowego i policjanta prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim za 2018 rok.
7. Raport o stanie Gminy Miejskiej Starogard Gdański 2018:
1) debata;
2) dyskusja;
3) przedstawienie stanowisk klubów radnych;
4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Starogard Gdański wotum zaufania.
8. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2018 rok.
9. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok.
10. Stanowiska klubów radnych.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok;
2) udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański z tytułu wykonania budżetu na 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok (zmiana 7):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031 (zmiana 7):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki.
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych.
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji.
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański Zakładowi Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starym Lesie:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach zadania „WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH – edycja 2019”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Starogard Gdański od Gminy Starogard Gdański zadań własnych dotyczących transportu zbiorowego komunikacją miejską:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska z ul. Kościuszki w Starogardzie Gd.:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych.
4) podjęcie uchwały.
22. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z fontann i terenu przy fontannach miejskich w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.
4) podjęcie uchwały.
23. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminów korzystania z terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Kochanka, Parku Miejskiego oraz terenu „Dolina Wierzycy” w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.
4) podjęcie uchwały.
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu przedstawiającego Radzie Miasta opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.
4) podjęcie uchwały.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do rozpatrzenia skargi Prezydentowi Miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjecie uchwały.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia zapisu audio – wideo z posiedzeń Komisji Rady Miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Starogard Gdański oraz jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
28. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
29. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
30. Zakończenie obrad XII sesji Rady Miasta.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl