Zaproszenie na VII sesję Rady Miasta

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) zapraszam na VII sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 27 lutego (środa) 2019 r. o godz. 12:00 wraz z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie VII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Sprawozdanie z działań podejmowanych w latach 2014-2018 przez Prezydenta Miasta w sprawie budowy obwodnicy miasta Starogard Gdański – prezentacja.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok (zmiana 2),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031 (zmiana 2),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
4) wyrażenia zgody na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, które stosują zasady odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu bezpłatnego nauczania przewidziane dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert,
– stanowisko Komisji Edukacji,
6) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
– stanowisko Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
7) wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na kolejne okresy do 3 lat,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
8) przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2025,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
9) przyjęcia programu tymczasowego utwardzania płytami YOMB dróg gruntowych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
8. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
10. Zakończenie obrad VII sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Anna Benert

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl