Zaproszenie na VI sesję Rady Miasta

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) zapraszam na VI sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu: 30 stycznia (środa) 2019 r. o godz. 12:00 wraz z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie VI sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Informacja na temat zamierzeń Prezydenta Miasta Starogard Gdański na kadencję 2018-2023.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia Zarządzenia Nr 23/01/2019 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z
dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Miejskiej
Starogard Gdański,
2) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok (zmiana 1),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Starogard Gdański na lata 2019-2031 (zmiana 1),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
5) wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na kolejne okresy do 3 lat,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
6) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu na czas
dłuższy niż 3 lata z organizacją pożytku publicznego,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
7) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na okres powyżej 3 lat oraz
wyrażania zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
8) nadania nazwy osiedlu,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
9) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym
Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
10) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy elewacji frontowej budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji
Zabytków,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
11) zasad udzielania dotacji na celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji
Zabytków,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
12) uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
13) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Starogard Gdański „2”,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
14) zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
w Starogardzie Gdańskim poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych,
– stanowisko Komisji Edukacji,
15) przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański oraz warunki i sposób ich
przyznawania,
– stanowisko Komisji Edukacji,
16)współdziałania z Powiatem Starogardzkim ( dot. HPV),
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
17)współdziałania z Powiatem Starogardzkim (dot. dożywiania uczniów),
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Edukacji,
18) zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
19) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Miejskiej
Starogard Gdański oraz nadania jej statutu,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
20) powierzenia Prezydentowi Miasta Starogard Gdański uprawnień w zakresie ustalania
wysokości opłat za przyjęcie odpadów komunalnych do Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych „Stary Las” sp. z o.o.,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
21) zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Starogard Gdański na 2019 rok,
22) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański na rok
2019.
8. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych
wraz z odpowiedziami.
10. Zakończenie obrad VI sesji Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański
Anna Benert

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl