Zaproszenie na V sesję Rady Miasta

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) zapraszam na V sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 19 grudnia (środa) 2018 r. o godz. 12:00 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie V sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z I, II, III i IV sesji Rady Miasta.
5. Informacja Prezydenta Miasta Starogard Gdański o opłacie planistycznej – załącznik do porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok:
a) odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031 oraz uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok,
b) stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
c) przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
d) stanowiska klubów radnych,
e) dyskusja
f) podjęcie uchwał w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031,
uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 12),
stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
stanowisko Komisji Edukacji,
stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018 – 2031 (zmiana 13),
stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,
stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,

4) zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,

5) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański nieruchomości Skarbu Państwa,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

6) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na kolejne okresy do 3 lat,
stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

7) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,

8) nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej – Płaczek w Starogardzie Gdańskim,
stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

9) ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok,
stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

10) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym,
stanowisko Komisji Edukacji,

11) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2020 środków finansowych na promocję miasta poprzez udział starogardzkich drużyn w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej.
stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,

8. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.

10. Zakończenie obrad V sesji Rady Miasta.

Podstawa prawna do udzielenia zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy – art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz.994 ze zm.).

Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański

Anna Benert