Zaproszenie na otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/183/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP https://bip.starogard.pl/a,22488,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-wymi.html

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl