Zaproszenie na LVIII sesję Rady Miasta

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na LVIII sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 10 października (środa) 2018 r. o godz. 12:00. z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LVIII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożone na poprzedniej sesji.
6. Zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
8. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 8)
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 9),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
3) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na kolejne okresy do 3 lat
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
4) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
5) zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej w Starogardzie Gdańskim
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
7) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
8) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru położonego w rejonie ulic Piłsudskiego- Chopina-Parkowa w Starogardzie Gdańskim dla terenu oznaczonego w tym planie symbolem „03MW”
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
9) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla dz.nr182/4 obr.5 położonej w rejonie ulic: Sadowej – Czesława Nagórskiego
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.
10.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad LVIII sesji Rady Miasta.

Podstawa prawna do udzielenia zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy – art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl