Zaproszenie na LIX sesję Rady Miasta

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na LIX sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 7 listopada (środa) 2018 r. o godz. 16:00.

z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie LIX sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z LVII i LVIII sesji Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 9)
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 10),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
4) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
5) nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
6. Prezentacja koncepcji zagospodarowania terenu po byłych Młynach i strzelnicy Bractwa Kurkowego.
7. Wręczenie podziękowań i pamiątek dla radnych VII kadencji samorządu.
8. Wolne wnioski i informacje.
9 . Zakończenie obrad LIX sesji Rady Miasta.

Podstawa prawna do udzielenia zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy – art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl