Zaproszenie na LIII sesję Rady Miasta

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) zapraszam na LIII sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu: 29 maja (wtorek) 2018 r. o godz. 12:00.

z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie LIII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 03.04.2018 r. do 07.05.2018 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożone na poprzedniej sesji.
8. Zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r.
11. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
12. Informacja nt. gospodarowania odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) powierzenia Prezydentowi Miasta Starogard Gdański uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za przyjęcie odpadów komunalnych do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o.
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
2) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 3)
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 4)
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
5) ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
6) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański
– stanowisko Komisji Edukacji,
7) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli
– stanowisko Komisji Edukacji,
8) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański nieruchomości Skarbu Państwa
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
9) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na kolejne okresy do 3 lat
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
10) wyrażenia zgody na kontynuację czynności zmierzających do wdrożenia na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański programu „Mieszkanie Plus”
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
11) przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA – EDYCJA 2018”
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
12) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Starogardu Gdańskiego”
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
13) ustalenia parkingów płatnych niestrzeżonych oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów na działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański przy budynku Ratusza na terenie Rynku w Starogardzie Gdańskim
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
14) uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański” uchwalonego przez Radę Miasta Starogard Gdański w dniu 28 stycznia 2015r. uchwałą nr V/27/2015
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
15) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański,
16) rozpatrzenia wniosku złożonego do Rady Miasta Starogard Gdański
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.

14. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad LIII sesji Rady Miasta.

Podstawa prawna do udzielenia zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy – art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski