Zaproszenie na LII sesję Rady Miasta

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) zapraszam na LII sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu:
25 kwietnia (środa) 2018 r. o godz. 12:00

z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie LII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta.
5. Informacja na temat działalności Punktu Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim oraz zadań Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 27.02.2018 r. do 30.03.2018 r.
7. Interpelacje radnych.
8. Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożone na poprzedniej sesji.
9. Zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
11. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Starogard Gdański:
a) zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miasta,
b) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie tajnego głosowania,
d) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Starogard Gdański.
Uwaga – „Regulamin głosowania wyboru lub odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta Starogard Gdański” przyjęty został uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr X/67/2015 z dnia 20.05.2015 r. i dołączony został obecnie do materiałów na sesję.
12. Sprawozdanie z wykonania w 2017 roku Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański 2013-2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 2),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 3),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
3) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem niepieniężnym,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północnego obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem „C1.1.P2”,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
6) uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański” uchwalonego przez Radę Miasta Starogard Gdański w dniu 28 stycznia 2015r. uchwałą nr V/27/2015,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
7) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą dla działek nr 511/3 i 511/5 obr.17 znajdujących się w obszarze oznaczonym w tym planie symbolem „38-U” (dawny browar),
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
8) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
9) ustalenia przebiegu dróg gminnych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
10) podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy z Medpharma Zakładem Opieki Zdrowotnej S.A. w Starogardzie Gdańskim na rzecz dzieła hospicyjnego,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
11) zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej – Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych,
– stanowisko Komisji Edukacji,
12) zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Edukacji,
13) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli,
– stanowisko Komisji Edukacji,
14) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Edukacji,
15) określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym,
– stanowisko Komisji Edukacji,
16) zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania uczniom wybranych oddziałów klas III i klas VI, kontynuacji realizacji obowiązku szkolnego, w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum,
– stanowisko Komisji Edukacji,
17) powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta.

14. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad LII sesji Rady Miasta.

Podstawa prawna do udzielenia zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy – art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl