Zaproszenie na LI sesję Rady Miasta

Zapraszam na LI sesję Rady Miasta Starogard Gdański, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 21 marca (środa) 2018 r. o godz. 12:00 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LI sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 30.01.2018 r. do 23.02.2018 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożone na poprzedniej sesji.
8. Zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Ocena porządku publicznego w mieście wg stanu na rok 2017 r.
11. Jakość powietrza atmosferycznego w Starogardzie Gdańskim i przeciwdziałanie jego za-nieczyszczeniu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 2)
    – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
    – stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański
    – stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim
   – stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
4) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym
   – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
   – stanowisko Komisji Edukacji,
5) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2018
   – stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
6) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na kolejne okresy do 3 lat
   – stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
7) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony
   – stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
8) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszarów oznaczonych w tym planie symbo-lami C2.14.ZP, C2.15.ZP/ZZ (obszar parku miejskiego), C2.11.U2 (teren przy ul.Hallera 19a), C2.111.U2/ZZ oraz C2.113.U2
   – stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
9) uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
    – stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
10) Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021
   – stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
11) porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański, a Gminą Starogard Gdański dotyczącego przejęcia przez Gminę Miejską Starogard Gdański od Gminy Starogard Gdański zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Gminy Starogard Gdański
   – stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
12) podziału Gminy Miejskiej Starogard Gdański na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miasta Starogard Gdański
   – stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
13) podziału Gminy Miejskiej Starogard Gdański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i referendów na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański
   – stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
13. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad LI sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl