XXXVII Sesja Rady Miasta

XXXVII sesja Rady Miasta odbędzie się 25 sierpnia 2021 o godz. 12:00 w sali nr 102 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad
1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Objęcie mandatu radnego przez Pana Piotra Szulca:
1) wręczenie Panu Piotrowi Szulcowi zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miasta Starogard Gdański;
2) ślubowanie radnego Pana Piotra Szulca.
4. Zmiany do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta.
6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
7. Stan oświaty w Gminie Miejskiej Starogard Gdański – omówienie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok (zmiana 5):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, Komisji Kultury i Promocji Miasta, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2021-2032 (zmiana 5):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Starogard Gdański oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowiła pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Starogard Gdański do współpracy w ramach instrumentu pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz na zawarcie porozumienia w tej sprawie pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański, a Powiatem Starogardzkim, Gminą Starogard Gdański, Gminą Bobowo i Gminą Zblewo:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” w 2021 roku:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Starogard Gdański do roku 2030 z perspektywą do 2050”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Starogard Gdański w roku szkolnym 2021/2022:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji
4) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej – Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4 im. „Tęczą Malowane” w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które są dawcami przeszczepu i zasłużonymi dawcami przeszczepu:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
25. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
26. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
27. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Miasta.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl