XXXV sesja Rady Miasta

XXXV sesja Rady Miasta odbędzie się 2 czerwca 2021 o godz. 12:00 w sali nr 102 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad

1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Raport o stanie Gminy Miejskiej Starogard Gdański 2020:
1) debata;
2) dyskusja;
3) przedstawienie stanowisk klubów radnych;
4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Starogard Gdański wotum zaufania.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2020 rok.
8. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2020 rok.
9. Dyskusja – stanowiska klubów radnych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2020 rok;
2) udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
11. Sprawozdanie z wykonania w 2020 roku Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański 2013-2020.
12. Sprawozdanie z realizacji ” Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2020″ za okres 2019-2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok (zmiana 4 ):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2021-2032 (zmiana 4 ):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni na obszarze miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia budynków lub ich części, budowli lub ich części od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji, w ramach pomocy de minimis:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części oraz budynków mieszkalno-użytkowych lub ich części, w których zostanie wykonany remont elewacji:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na kolejny okres do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ujednolicenia nazw ulic w Gminie Miejskiej Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Kultury i Promocji Miasta;
4) podjęcie uchwały.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
23. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
24. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
25. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Miasta.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl