XXXIX sesja Rady Miasta

XXXIX sesja Rady Miasta odbędzie się 20 października 2021 o godz. 12:00 w sali nr 102 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad
1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta.
5. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.
6. Informacja Prezydenta Miasta na temat bieżących działań dotyczących realizacji budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego.
7. Informacja na temat polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański – informacja pisemna.
8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r. – informacja pisemna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok (zmiana 7):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2021-2032 (zmiana 7):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie dotacji dla przedszkoli publicznych, prowadzonych przez organ inny niż Gmina Miejska Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszych maturzystów:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2021-2028”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański na lata 2021-2030:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg o znaczeniu lokalnym i dojazdowym oraz zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Starogard Gdański do InnoBaltica Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i objęcia przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w tej Spółce:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
21. Podjęcie uchwały zmianiającej uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Starogardzie Gdańskim, celem ujednolicenia nazewnictwa:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Kultury i Promocji Miasta, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej objęcia szczepieniem przeciwko HPV dziewczynek i chlopców w wieku szkolnym:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
23. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
24. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
25. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Miasta.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl