XXXIII sesja Rady Miasta

XXXIII sesja Rady Miasta odbędzie się 28 kwietnia 2021 o godz. 12:00 w sali nr 102 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6. Obrady odbędą się bez udziału osób z zewnątrz.

Porządek obrad
1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Wręczenie przedstawicielowi rodziny aktu nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Starogard Gdański śp. Tadeuszowi Kubiszewskiemu.
5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta.
6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
7. Przedstawienie informacji na temat sytuacji związanej z epidemią koronawirusa.
8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2020”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok (zmiana 3):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Kultury i Promocji Miasta, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2021-2032 (zmiana 3):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański oraz warunki i sposób ich przyznawania:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2021:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego strażaka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim oraz najlepszego strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyznania medalu pamiątkowego za zasługi z okazji 100. rocznicy powrotu Starogardu do Państwa Polskiego:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej promowania, wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard Gdański, stosowania suplementacji witaminą D oraz przygotowania pakietu profilaktycznego uzupełniającego jej niedobór dla mieszkańców będących w podeszłym wieku:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
22. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
23. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
24. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miasta.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl