Zaproszenie na XXXII sesję Rady Miasta. Porządek obrad

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski zaprasza na XXXII sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 12 października (środa) 2016 r. o godz. 17:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zaopiniowania projektu zmiany aglomeracji Starogard Gdański,
2) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
3) ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
4) terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz warunków i trybu składowania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
6) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
7) wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
5.Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miasta.

 

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl