XXXII Sesja Rady Miasta

XXXII Sesja Rady Miasta odbędzie się 24 lutego 2021 o godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6. Obrady odbędą się bez udziału osób z zewnątrz.

Porządek obrad
1. Otwarcie XXXII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Przedstawienie planu rozwoju i zagospodarowania terenu tzw. Piekiełek.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok (zmiana 2):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2021-2032 (zmiana 2):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2022:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny udziału w gruncie, przynależnego do lokalu mieszkalnego sprzedanego na poszerzenie istniejącej nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na kolejny okres do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Starogardzkie Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Kultury i Promocji Miasta;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 3  w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4 im. „Tęczą Malowane” w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia  Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Janusza Korczaka w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 6 im. „Modraczek” w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 8  im. „Bajeczka” w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 10  im. „Słoneczna Kraina” w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
22. Podjęcie uchwały sprawie założenia Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
24. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej udzielenia pomocy finansowej starogardzkim restauratorom:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
26. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży; przedłużenia terminu wniesienia tej opłaty oraz przyznania zwrotu części opłaty:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
27. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
28. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
29. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miasta.