XXXI Sesja Rady Miasta

XXXI Sesja Rady Miasta odbędzie się 27 stycznia 2021 o godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6. Obrady odbędą się bez udziału osób z zewnątrz.

Porządek obrad
1. Otwarcie XXXI sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok (zmiana 1):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2021-2032 (zmiana1):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, które stosują zasady odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu bezpłatnego nauczania przewidziane dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2021 roku:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na kolejne okresy do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Starogardzie Gdańskim na lata 2022-2024:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz pomostów pływających w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Starogard Gdański na 2021 rok:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański na rok 2021:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia medalu pamiątkowego za zasługi z okazji 100. rocznicy powrotu Starogardu do Państwa Polskiego, jego wzoru oraz zasad i trybu jego nadawania:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Kultury i Promocji Miasta;
4) podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego za zasługi z okazji 100. rocznicy powrotu Starogardu do Państwa Polskiego:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021. Rokiem Harcerstwa Starogardzkiego:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Kultury i Promocji Miasta;
4) podjęcie uchwały.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na działania Sekretarza Miasta do rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4 im. „Tęczą Malowane” w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskujsa;
3) podjęcie uchwały.
26. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
27. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
28. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miasta.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl